Примерен профил на купувача

Понеделник, 24 Ноември 2014 13:26
Печат

Изтегли текста на наредбата...Примерна бланка за обществена поръчка - по образеца на министерството на финансиите.
Вътрешни връзки в PDF за специфияни документи.