Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Вторник, 30 Октомври 2012 11:27
Печат

СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

ОБЯВЯВА

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

на следните обекти:            Конкурс №11: Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., находящ се на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”.

        Първоначална месечна наемна цена: 110 лв (без вкл.ДДС);

            

           Конкурс №
12: Помещение, лека конструкция (бивша билетна каса), с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиенци".

 Първоначална месечна наемна цена: 135 лв (без вкл.ДДС);           Конкурс №
13 : Модулна клетка, представляваща две помещения с обща площ от 30 кв.м., находяща се на спирка ТБ № 6 - “Люлин – Търново”.

            Първоначална месечна наемна цена: 230 лв (без вкл.ДДС);         Конкурс №
14 : Павилион лека конструкция, с обща площ от 43 кв.м., находящ се на тролейбусна спирка “Сточна гара”.

          Първоначална месечна наемна цена: 650 лв (без вкл.ДДС);Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации, които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 21.11.2012 г. вкл. - 13.00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.

Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, бул.”Кн.Мария Луиза” №193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 21.11.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025

e-mail: www.elektrotransportsf.com