Търг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”

Петък, 20 Юли 2012 10:27
Печат

                                                                “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

                                                                                  ПОКАНА

             “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 200 по точка 1 / 19.07.2012г. обявява търг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”.
Търгът ще се проведе на 20.08.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
            Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали и релси: Обособена позиция 1 -  Продажба на скрап от стълбове:  4 800,00 лв; Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали:   11 945,00 лв.; Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали:   52 584,67 лв.;  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 100 000,00 лв. 
           Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от черни метали: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (петхиляди лева);  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от трамвайни релси:  5000.00 лева (петхиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
           Цена на тръжната документация е в размер на 200 /двеста/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 19.08.2012г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 19.08.2012г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.