Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години на следните обекти (трето тримесечие):

Понеделник, 18 Юни 2012 12:40
Печат
                             “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                  ОБЯВЯВА

                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                              на следните обекти (трето тримесечие):

1.    Конкурс №8 : Павилион лека конструкция , представляващ  две помещения  с обща площ от 18 кв.м.и санитарен възел, находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
       Първоначална месечна наемна цена : 350 лв ( без  вкл.ДДС);

2.    Конкурс №9 : Постройка едноетажна , лека конструкция , с обща площ 72 кв.м. , със санитарен възел , захранена с ток и вода ,  находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”               Първоначална месечна наемна цена : 600 лв ( без  вкл.ДДС);

3.    Конкурс №10 : Стол за хранене , с обща площ 352 кв.м. , захранен с ток и вода ,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов” № 149       
             Първоначална месечна наемна цена : 400 лв ( без  вкл.ДДС);
 

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 9.07.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза” №193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 9.07.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025