Tърг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”

Понеделник, 27 Февруари 2012 06:47
Печат
ПОКАНА

             “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 178 по точка 1 / 23.02.2012г. обявява търг с тайно наддаване  “за продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”.
Търгът ще се проведе на 15.03.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали и релси: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване:   95 855.00 лв.; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 8 160.00 лв; Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали:  15 145.00 лв.; Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  118 861,52 лв.;  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 12 500.00 лв.; Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от фургони и токоизправителни станции за нарязване: 48 855.00 лв.
  Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (пет хиляди лева);  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси 1 000.00 (хиляда лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от фургони и токоизправителни станции за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 400 /четиристотин/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 14.03.2012г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 14.03.2012г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.