Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Четвъртък, 26 Януари 2012 09:31
Печат
                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:

1.Конкурс №1 : Помещение с обща площ 30 кв.м  , захранено с ток и вода , находящо се до ремонтното хале на трамвайно депо “Банишора  
       Първоначална месечна наемна цена : 50 лв ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс №2 : Част от сграда едноетажна ,   с обща площ от 48 кв.м. ,захранена с ток и вода ,  находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”      
       Първоначална месечна наемна цена : 350 лв ( без  вкл.ДДС);

3.Конкурс №3 : Модулна клетка  с обща площ 23 кв.м. ,захранена с ток, находяща се на посл.спирка ТБ.№ 6 – ж.к.”Люлин 6”
       Първоначална месечна наемна цена : 180 лв ( без  вкл.ДДС)

 

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 14.02.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 14.02.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
                                                                            e-mail: www.elektrotransportsf.com