Архив 2013

Отваряне на ценови оферти за: „Доставка на специализиран автомобил за поддръжка на контактна мрежа на градски електрически транспорт”

Е-мейл Печат          

Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (413 KB).

 


 

 

“Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (576 KB).

 


 

 

“Доставка на нова баланс машина за балансиране на ротори и принтираща система към нея”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трамкар"  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на нова баланс машина за балансиране на ротори и принтираща система към нея”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (540 КB).

 


 

 

Покупка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с PIN карти-борсова сделка

Е-мейл Печат
ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ Nо. 3
към договор за борсово представителство №180/ 20.11.2012 г.
    ДОВЕРИТЕЛЯT упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:
 
1.Вид  поръчката: покупка

2.Наименование на стоката: бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с PIN карти.

3.Количество:
бензиново гориво - 80 000 литра
дизелово гориво  - 200 000 литра
газ пропан-бутан - 3 000 литра

 
4.Качество: Функционалните и техническите изисквания към горивото са указани в Приложение 1.

5.Опаковка (маркировка): съгласно БДС, или еквивалентен стандарт
 
5.Производство (произход): България, EU

6.Дата на производство (година на производство): 2013 /2014/

7.Срок на годност: съгласно БДС
 
8.Местонахождение: Република България
 
9.Място на предаване (франкировка): франко бензиностанции на Продавача

10.Модул на делимост: един контракт

11.Срок за изпълнение: до изчерпване на количеството, но не повече от 1 /една/ година, считано от датата на двустранното подписване на Договора.

12.Норма на товарене и други условия за предаването: (място на предаване): съгласно Приложение 1

13.Срок на заплащане на цената: ежемесечно, по партиди (на части).

14.Начин на плащане: по банков път срещу издадена фактура.
    14.1.Фактурата се издава ежемесечно, не по-късно от 5-то-6-то число на следващия месец
14.2.Към фактурата да има опис на зареденото количество и стойността от първо до последно число на месеца за всяка кола и общо заредено количество за месеца и стойност по коли и като цяло.
14.3.Към фактурата да има справка за зареденото гориво по коли, съдържаща следните реквизити:
Бензиностанция /номер или местонахождение/;
Касова бележка №……;
Дата и час на зареждане (покупка);
Вид на зареденото гориво;
Заредено количество;
Показание на километража;
Цена за литър;
Обща цена.
14.4.Фактурите да съдържат разбивка по продукти.
14.5.За автомобилите по приложен списък да се издава отделна данъчна фактура (за тези без право на ДК).


15.Условия за заплащане: отсрочено, със срок на плащане до 30 календарни дни след фактурирането на всяка доставка.

16.Цена(максимална при покупка): цена на бензино-колонка на продавача плюс включена отстъпка, най-високо договорена  на ССБ.

17.График за приемане - предаване: Приемането, предаването и отчитането на горивото се извършва чрез издадени PIN карти.

18.Рекламационен срок, начин за уреждане на рекламациите: рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане; рекламации по качеството: не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на товарния документ и най-късно 25 (двадесет и пет) дни от датата на товарителницата.

19.Гаранционен депозит: Към момента на сключване на договора, Изпълнителя представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 2% от стойността на договора  със срок на валидност 1 /една/ година или парична сума внесена по сметката на Възложителя "ОБ" ЕАД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN BG 10 SOMB 9130 10 10280203, международен код на ОБ АД BIC SOMBBGSF, към момента на подписване на договора.

20.Неустойка: За закъснение при изпълнение на задълженията си по Договора, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора за всеки ден забавяне, но не повече от 15 % (петнадесет процента). При закъснение от страна на Възложителя, той заплаща законната лихва.

21.Срок на валидност на поръчката спецификация: един месец
 
22.Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

23.Други документи:
- Съдебно решение за регистрация;
    - Удостоверение за актуално състояние /документ за регистрация/ или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър от компетентният съд, издадено през последните 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор;
    - Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
    
24.Довереникът следи за изпълнението на борсовите договори и в случай на неизпълнение уведомява Доверителя при изтичане на срока и предприема необходимото за защита на неговите интереси.
 
25.Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка - спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: БУЛСТАТ, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Настоящата поръчка – спецификация се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка  със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването й.

 

 
 ДОВЕРИТЕЛ:                                                                                     ДОВЕРЕНИК:
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”-ЕАД                                       «ОГО» - ЕООД


Изп.директор: ...........................                                                           Управител…………..
            ( инж.Е.Ганчев )                                                                       (Огнян Боржуков)
 

“Доставка на електроизолационни материали”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трамкар"  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на електроизолационни материали”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (630 КB).

 


 

 


Страница 1 от 7

Полезни връзки