Архив конкурси 2012

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години на следните обекти (трето тримесечие):

E-mail Print
There are no translations available.

                             “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                  ОБЯВЯВА

                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                              на следните обекти (трето тримесечие):

1.    Конкурс №8 : Павилион лека конструкция , представляващ  две помещения  с обща площ от 18 кв.м.и санитарен възел, находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
       Първоначална месечна наемна цена : 350 лв ( без  вкл.ДДС);

2.    Конкурс №9 : Постройка едноетажна , лека конструкция , с обща площ 72 кв.м. , със санитарен възел , захранена с ток и вода ,  находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”               Първоначална месечна наемна цена : 600 лв ( без  вкл.ДДС);

3.    Конкурс №10 : Стол за хранене , с обща площ 352 кв.м. , захранен с ток и вода ,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов” № 149       
             Първоначална месечна наемна цена : 400 лв ( без  вкл.ДДС);
 

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 9.07.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза” №193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 9.07.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025            
 

Конкурс: Предоставяне за временно възмездно ползване на площ за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,
Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД по аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т.3 от Протокол № 188/ 19.04.2012г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:
Позиция 1: “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
 за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 2: “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
 за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 3: “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД

Начална основна годишна наемна цена:
 Позиция 1 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.
Позиция 2 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.
Позиция 3 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.

Участникът следва да предложи цена, която да е по-висока от посочената горе начална основна годишна наемна цена. Предложените от участника цени за площта следва да бъде такава, щото годишната наемна цена за 1 кв.м. трябва да не е по-малка от или равна на 90 евро/ кв.м., без ДДС, изчислена като общата предложена цена се раздели на общата площ.

Цена на конкурсната документация – 240 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 02.06.2012 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на:
 Позиция 1 : 5000 (пет хиляди) лева.           
Позиция 2 : 5000 (пет хиляди) лева
Позиция 3 : 5000 (пет хиляди) лева

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 12.06.2012 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 12.06.2012 г.
Конкурсът ще се проведе на  15.06.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01
 

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:

1.Конкурс №4 : Павилион смесена конструкция     с обща площ от 9 кв.м.,       находящ   се  на първа трамвайна  спирка   “Хладилника”(продължение на спирковия навес)         
       Първоначална месечна наемна цена : 60 лв ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс №5 : Павилион  с обща площ от 33.50 кв.м., прилежащ санитарен възел   , находящ   се  на последна спирка тролейбус № 1 – “V-та градска болница”   
             Първоначална месечна наемна цена : 485 лв ( без  вкл.ДДС);

3.Конкурс №6: Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”    
       Първоначална месечна наемна цена : 110 лв ( без  вкл.ДДС);

4.Конкурс №7 : Стол  за хранене и кафе в почивна база с обща площ 662 кв.м. – гр.Ахтопол
       Първоначална месечна наемна цена : 800 лв ( без  вкл.ДДС);


               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 8.05.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза” №193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 8.05.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
          e-mail: www.elektrotransportsf.com
 

Tърг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

             “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 178 по точка 1 / 23.02.2012г. обявява търг с тайно наддаване  “за продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”.
Търгът ще се проведе на 15.03.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали и релси: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване:   95 855.00 лв.; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 8 160.00 лв; Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали:  15 145.00 лв.; Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  118 861,52 лв.;  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 12 500.00 лв.; Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от фургони и токоизправителни станции за нарязване: 48 855.00 лв.
  Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (пет хиляди лева);  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси 1 000.00 (хиляда лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от фургони и токоизправителни станции за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 400 /четиристотин/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 14.03.2012г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 14.03.2012г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:

1.Конкурс №1 : Помещение с обща площ 30 кв.м  , захранено с ток и вода , находящо се до ремонтното хале на трамвайно депо “Банишора  
       Първоначална месечна наемна цена : 50 лв ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс №2 : Част от сграда едноетажна ,   с обща площ от 48 кв.м. ,захранена с ток и вода ,  находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”      
       Първоначална месечна наемна цена : 350 лв ( без  вкл.ДДС);

3.Конкурс №3 : Модулна клетка  с обща площ 23 кв.м. ,захранена с ток, находяща се на посл.спирка ТБ.№ 6 – ж.к.”Люлин 6”
       Първоначална месечна наемна цена : 180 лв ( без  вкл.ДДС)

 

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 14.02.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 14.02.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
                                                                            e-mail: www.elektrotransportsf.com
 


Page 2 of 3

Useful links