Архив конкурси 2012

Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 2580.17кв.м. за осъществяване на реклама

Е-мейл Печат
О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,
По аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 4, Протокол № 171 от 22.12.2011 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, обявява конкурс за:

Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 2580.17кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-41бр. трамвайни мотриси и
-29бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
за срок от 2 /две/ години.

Начална основна годишна наемна цена:
     Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща годишна площ от 2580.17кв.м., разположена върху външните метални части на 70/седемдесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 232214.98евро, без ДДС.

Участникът следва да предложи цена, която да е по-висока от посочената горе начална основна годишна наемна цена. Предложените от участника цени за площта следва да бъде такава, щото годишната наемна цена за 1 кв.м. трябва да не е по-малка от или равна на 90 евро/ кв.м., без ДДС, изчислена като общата предложена цена се раздели на общата площ.

Цена на конкурсната документация – 360 /триста и шестдесет/ лева с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 03.02.2012 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на 10000 /десет хиляди/ лева.
Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 13.02.2012 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 13.02.2012 г.
Конкурсът ще се проведе на  15.02.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01
 

Списък с кандидати за придобиване на категория "Т ТБ"

Е-мейл Печат
С  П  И  С  Ъ  К

НА  КАНДИДАТИТЕ  ЗА  ПРИДОБИВАНЕ  НА  КАТЕГОРИЯ  “Т ТБ “ -
ВОДАЧ  НА  ТРОЛЕЙБУС,  ОДОБРЕНИ  ЗА  КУРСА  ОТ  06.02.2012г.


1.Камен  Матеев
2.Сергей Иванов
3.Петрослав  Василев
4.Красимир Лазаров
5.Живко Генчев
6.Петър  Захаринов
7.Анатоли  Йорданов
8.Ангел  Стоянов
9.Йордан  Недялков
10.Ваньо Славчев
11.Николай Ангелов
12.Божидар  Станков

Същите  да се  явят с  лична  карта,  шофьорска  книжка  с  контролен талон  и  документ  за  взето  психологическо  изследване  на  06.02.2012г. в 8.30  часа  за  сключване на  предварителен  договор  за  най – малко  3  години  работа  в  “Столичен  Електротранспорт” ЕАД  при  успешно завършено  обучение  и  придобита категория.
 


Страница 3 от 3

Полезни връзки