Фирмени новини


Чешката компания "БУСЕ-Бланско" - информационна система за превозни средства на градския транспорт

Е-мейл Печат

 "Столичен електротранспорт" ЕАД е избран от чешката компания "БУСЕ-Бланско" за демонстрация на най-новото поколение пътническа информационна система за превозни средства на градския транспорт. Системата, предоставена безвъзмездно от чешката компания е на стойност 13 000 Евро и разполага с интерактивен вътрешен LCD дисплей, даващ подробна информация за маршрута и възможните прекачвания на други видове транспорт, както и собствено GPS бордово устройство. Реализацията на проекта е извършена благодарение на всеотдайността на колектива на Трамвайно депо "Искър", а трамваят, избран за демонстрацията е преминал основен ремонт в поделение "Трамкар". От 10-ти ноември, обновеното превозно средство обслужва всеки ден линия номер 20 и гостите и жителите на София имат възможността да се повозят на него.

 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 27.11.2017г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  27.11.2017г. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1.   Лична карта.
2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3.  Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.  Диплома за средно образование.
5.  Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

          „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
 

Обновяване на трамвайния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Със свое решение № 523 от 20.07.2017 г.  Столичен общински съвет предостави капиталов трансфер от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” на „Столичен електротранспорт” ЕАД в размер до 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева с ДДС за закупуване и доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. В изпълнение на решението Дружеството сключи договор с Dopravni podnik hl.m. Prahy и доставката на мотрисите се извърши през втората половина на 2017 г.  Общата цена за 10 бр. трамваи и транспорта им до град София възлиза на 5 290 000 чешки крони (около 390 000 лева) без ДДС.
С доставката на тези превозни средства се постига частично обновяване на трамвайния парк чрез замяна на старите мотриси и ремаркета от тип “Дюваг”, които са произведени в периода 1957 г. - 1962г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г. (някои с пробег над 1 млн. км) като значително се повиши комфорта на пътниците.

Трамваите са доставени и пуснати в експлотация през  м. ноември 2017 г.
 

 

Договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“

Е-мейл Печат
На 30 октомври 2017 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и Фонд "Условия на труд", управляван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), сключиха договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“".

Целта на проекта е оптимално подобряване условията на труд, чрез организационни мероприятия, реализирани на територията на Ремонтното хале и постигане на съответствие с нормативните изисквания на българското и европейско законодателства, чрез оптимизиране показателите на факторите на работната среда и безопасност на работното място.

Общата стойност на проекта възлиза на 332 440,04 (триста тридесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева и четири стотинки) лева без ДДС. Предвиденото съфинансиране и размерът на безвъзмездната финансова помощ от страна на Фонда е в размер до 30 % от допустимите разходи по проекта.

Срокът за изпълнение на договора е 10 (десет) месеца, считано от датата на подписването му.


 

Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Е-мейл Печат
Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Относно: Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm” открита с Решение № 362, т.10 от дата 20.01.2017 г.  на Възложителя и публикувана в TED (Официален вестник на Европейския съюз) под №2017/S 017-028264 от 25.01.2017 г. и Регистъра за обществени поръчки под АОП, № 00203-2017-0001 от 23.01.2017 г.


             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисия определена със Заповед № № 04-03-9/ 22.03.2017 г.  на Изпълнителния директор на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за избор на изпълнител за  “Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”, и в изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомява, че предлаганите ценови параметри на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.09.2017г. (сряда) от 10:00ч. в административната сграда на управлението на “Столичен електротранспорт”ЕАД, намираща се на адрес: гр.София 1233, ул. “Подполковник Калитин” № 30.
 


Страница 9 от 24

Полезни връзки