Фирмени новини


Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 13.05.2019г./понеделник/

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  13.05.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 13.05.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
     Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 15.04.2019г./понеделник/.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  15.04.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 15.04.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

15 нови електрически автобуси тръгват по софийските улици до края на годината

Е-мейл Печат
15 new electric buses start operation on the streets of Sofia by the end of the year

Contract for delivery of 15 fast charging electric buses  was signed on 22 February 2019 between the Consortium HIGER-AOWEI and Stolichen Electrotransport EAD.
The new trams are part of the massive modernization of Sofia public transport, which team of Sofia Mayor Ms. Fandakova implements as part of the air quality improvement measures in the City.
The new vehicles will be low-floor and air-conditioned, with a platform for perambulators and wheelchairs, stop button for getting down and alarm for the visually impaired people. CCTV is also provided. The electric buses have a length of 12 m, with special places for disabled people and mothers with perambulators.
The electric buses are expected to arrive in Sofia during the period September-October and should be put into regular operation by the end of the year. They will replace old diesel buses and should reduce the harmful emissions in the City of Sofia.
The Contract amounts to EUR 8 373 026,42 (VAT excluded), the cost of one electric bus amounts to EUR 488 000,00 (VAT excluded). Delivery of 6 charging stations, supplies of diagnostic equipment and specialized tools, technical documentation and training of the personnel for operation and maintenance of electric buses and charging stations are also included.
Citizens of the Bulgarian capital city Sofia will benefit from cleaner and more comfortable urban transport thanks to the introduction of new electric buses financed by a loan provided by the EBRD and the Green Energy Special Fund (GESF).
The delivery of the electric buses is part of the "Project for putting in operation of new electric bus lines in Sofia", which is implemented by Stolichen Electrotransport EAD, according to the Investment program of the Company for the period 2017-2020.
The project envisages the construction of 6 new electric lines to replace existing bus routes. For this purpose, it is planned to supply a total of 30 electric buses and 12 charging stations, in two tranches, for a period of 2 - 3 years. The electric buses should use the most advanced fast-charge technologies based on ultra capacitors, which will allow them to charge at the end stops within 5-6 minutes to recuperate the braking power and to use it for a distance of at least 20 km.
This tender was conducted through the EBRD Client e-Procurement Portal (ECEPP), under the requirements of the EBRD Procurement Policies and Rules.
A total of 2 tender offers were received from BYD EUROPE B.V. and the Consortium HIGER-AOWEI.
The successful tenderer is Consortium of Higer Bus Company Limited - manufacturer of electric vehicles, and Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd. - developer and supplier of innovative ultra capacitor technology.
Higer Bus Company Limited is one of the world's leading bus manufacturers - with a capacity to produce 30 000 vehicles per year, about half of which are environmentally friendly vehicles such as electric buses and hybrid buses.
Aowei is the first company in the world which uses ultra capacitor technology for urban transport electric buses. The first electrified Aowei ultra capacitor bus line has been launched in Shanghai in 2006.
The winning electric bus model with fast charging technology is specially designed for the European market and incorporates the most advanced systems of leading European manufacturers. This electric bus is already in operation in many European countries, such as Austria, Italy, Denmark, Israel and Serbia.
Successful implementation of the project would significantly improve the efficiency and attractiveness of the proposed transport service and help achieve one of the main goals of European transport and urbanization policy - turning cities into zero-greenhouse gas areas emitted by the public transport.

15 нови електрически автобуси тръгват по софийските улици до края на годината

На 22-ри февруари 2019 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и консорциума „HIGER-AOWEI”, сключиха договор за доставка на 15 броя бързозарядни електрически автобуса.  
Новите електробуси са част от мащабната модернизация на градския транспорт в София, която екипът на кмета Фандъкова изпълнява като част от мерките за подобряване качеството на въздуха в столицата.
Новите превозни средства ще бъдат нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора, ще разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видеонаблюдение. Електробусите са с дължина 12 м, като са предвидени специални места за трудноподвижни хора и майки с детски колички.
Очаква се електробусите да пристигнат в София през периода септември-октомври 2019 г. и да бъдат пуснати в редовна експлоатация до края на годината. Те ще заменят стари дизелови автобуси и ще намалят общите парникови емисии в град София.
Договорът е на обща стойност 8 373 026,42 евро.  (без ДДС), като цената на един електробус възлиза на 488 000,00 евро (без ДДС). Предвидени са също доставка и монтаж на 6 зарядни станции, доставка на диагностично оборудване, специализирани инструменти, техническа документация и обучение на персонала, който ще експлоатира и поддържа електробусите и зарядните станции.
Гражданите на София ще се възползват от по-чист и по-удобен градски транспорт благодарение на въвеждането на нови електрически автобуси, финансирани от заем, предоставен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Специалния фонд "Зелена енергия".
Доставката на електробусите е част от „Проекта за въвеждане в експлоатация на нови електробусни линии на територията на град София”, който се осъществява от „Столичен електротранспорт” ЕАД, в изпълнение на инвестиционната програма на дружеството за периода 2017-2020 г.
Проектът предвижда изграждането на 6 нови електробусни линии, които да заместят съществуващи автобусни маршрути. За целта е планирана доставката на общо 30 електробуса и 12 зарядни станции, на два етапа, за срок от 2ё3 години. Електробусите ще използват  най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори, което ще им позволи да зареждат на крайните спирки в рамките на 5-6 минути, да улавят енергия при спиране и да я оползотворяват в изминаването на разстояния от минимум 20 км.
Търгът беше проведен чрез клиентския портал на ЕБВР за електронно възлагане на обществени поръчки (ECEPP) при спазване на изискванията на политиките и правилата за обществени поръчки на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Бяха получени общо 2 оферти, подадени от компанията BYD EUROPE B.V. и консорциума HIGER-AOWEI.
Избраният участник е консорциум от компаниите Higer Bus Company Limited, производител на  електрически превозни средства, и компанията Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd., разработчик и доставчик на иновативна ултракондензаторна технология.
Компанията Higer Bus Company Limited е един от водещите световни производители на автобуси - с капацитет за производство на 30 000 превозни средства годишно, около половината от които са екологични превозни средства като електробуси и хибридни автобуси.
Компанията Aowei е първата в света, използваща ултракондензаторна технология за електробуси на градския транспорт, като първата електрифицирана транспортна линия с елктробуси с ултракондензатори е открита в Шанхай през 2006 г.
Спечелилият модел електробус с бързо зареждане е специално разработен за европейския пазар и обединява в себе си най-съвременните системи на водещи европейски производители. Този модел електробус вече е в експлоатация в редица европейски държави като Австрия, Италия, Дания, Израел и Сърбия.  
Успешната реализация на проекта би довела до значително повишаване на ефективността и атрактивността на предлаганата транспортна услуга, и ще помогне за постигането на една от основните цели на европейската транспортна и урбанизационна политика - превръщането на градовете в зони с нулеви емисии от парникови газове, отделени от градския транспорт.
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 18.03.2019г./понеделник)

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  18.03.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 18.03.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД набира тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
НАБИРА ТРОЛЕЙБУСНИ ШОФЬОРИ


Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно
2. Шофьорска книжка кат. "C"
3. Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения.

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория "D" и за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.

Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин“ №30.
Работно време: 8 часа / три смени.
Брутна месечна заплата: 1 300 лв. - 1 800 лв.

Основни отговорности: Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: инж. Мария Накова тел. 02 8132 378
                                                       e-mail: eltrans@mail.bg
                                                                 se_delov@abv.bg
 


Страница 6 от 26

Полезни връзки