Фирмени новини

Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Е-мейл Печат
Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Относно: Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm” открита с Решение № 362, т.10 от дата 20.01.2017 г.  на Възложителя и публикувана в TED (Официален вестник на Европейския съюз) под №2017/S 017-028264 от 25.01.2017 г. и Регистъра за обществени поръчки под АОП, № 00203-2017-0001 от 23.01.2017 г.


             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисия определена със Заповед № № 04-03-9/ 22.03.2017 г.  на Изпълнителния директор на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за избор на изпълнител за  “Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”, и в изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомява, че предлаганите ценови параметри на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.09.2017г. (сряда) от 10:00ч. в административната сграда на управлението на “Столичен електротранспорт”ЕАД, намираща се на адрес: гр.София 1233, ул. “Подполковник Калитин” № 30.
 

Kурс за обучение на ватмани

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА 16.10.2017г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще започне курс за обучение на ватмани -кат.Ттм. В курса са включени:

 1. Драгомир Стефанов Кирилов

 2. Бурян Венелинов Иванов

 3. Иван Петров Йонков

 4. Калоян Ангелов Н

 5. Светлин Верков Стоянов

 6. Кирил Любенов Велев

 7. Полина Николаева Пеева

 8. Виктор Красимиров Якимов

 9. Ваня Ивайлова Георгиева

 10. Емилия Мариус Маркова

 11. Мирослав Цветанов Димитров

 12. Михаил Зарков Камарски

 13. Светослав Сергеев Софрониев

 14. Лъчезар Николов Джангов

  РЕЗЕРВИ:

 1.  
  1. Марияна Неделкова Стоянова

  2. Гергана Тодорова Георгиева


Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:

 •  
  •  
   •  
    • лична карта;

    • свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;

    • удостоверение за психологическа годност- кат. Ттм;

    • служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания -отнети не повече от 4 точки;

    • диплома за завършено средно образование;

- минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност-600лв.);


                                           „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 

Съобщение за курс - тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат

 

 


„С Т О Л И Ч Е Н Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД

ще проведе курс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 18.09.2017 г.. За участие в курса е необходимо да се представят следните документи :

 

1.      Лична карта.

2.      Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.      Удостоверение от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.      Диплома за средно образование.

5.      Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория     „Т тб“.

 

Курсът ще е Б Е З П Л А Т Е Н със сключване на договор за задължителна работа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за срок най-малко от 3 /три/ години.

 

Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193 - трамвайно депо „Банишора“.

Тел. 028132378

 

  

 

Промяна на адрес на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД

Е-мейл Печат
„СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Считано от 12.07.2017г., адресът на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД с ЕИК 121683785, е променен както следва: гр.София, ул. „Подполковник Калитин“ №30. Този адрес следва да се счита и за адрес за кореспонденция на дружеството.
    Промяната е извършена във връзка с определен от Географска информационна система (ГИС)- София  адрес и Решение №347 от 22.06.2017г. на Столичен общински съвет.
 

Столичен общински съвет прие Инвестиционната програма на "Столичен електротранспорт"ЕАД за периода от 2017-2020 година.

Е-мейл Печат

Столичен общински съвет прие Инвестиционната програма на "Столичен електротранспорт"ЕАД за периода от 2017-2020 година.

 

 

Инвестиционна програма за периода 2017-2020г., на "Столичен електротранспорт" ЕАД:

Изтегли документацията в RAR формат


PDF формат (9,16 MB).

 


Страница 8 от 22

Полезни връзки