Фирмени новини

Доставка на трамваи втора употреба.

Е-мейл Печат

 "Столичен електротранспорт" ЕАД проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки за "Доставка на трамваи втора употреба" разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1000 mm (1009 mm); Обособена позиция 2 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1435 mm; Обособена позиция 3 - Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1000 mm (1009 mm) и Обособена позиция 4 – Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1435 т. В резултат на проведената процедура се сключи договор с IFTEC GmbH & Co.KG за Обособена позиция 2 -Доставка на 15 (петнадесет) броя трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm и Обособена позиция 4 - Доставка на 15 (петнадесет) броя прикачни вагони (втора употреба) \марка "Татра" - B4DM с междурелсие 1435 mm. Цената за доставката е както следва за Обособена позиция 2 – трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 109.202,42 лв. (сто и девет хиляди и двеста и два лева и четиридесет и две стотинки) и за Обособена позиция 4 - Доставка на прикачни вагони марка "Татра - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 65.426,82 лв. (шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки). Доставката се извършва на етапи (партиди) пускането на превозните средства в движение ще бъде поетапно до края на месец септември 2010 г.

 

СЕРТИФИКАТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Е-мейл Печат

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифицирано по ISO 9001:2008 през месец април 2010г.

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008

 

 

 

Поделение "Трамкар" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 9001:2008 през месец януари 2010г.

 

 

 

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифициран по ISO 9001:2008 през месец септември 2010г.

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008

 

Социална програма

Е-мейл Печат

През 2009г. Съветът на директорите на “Столичен електротранспорт”ЕАД одобри социална програма, даваща възможност за безплатни правни консултации и съдействие по наказателни дела.

Обхват на програмата:

•    Юридическа консултация по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа;

•    Процесуално представителство по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа.

Условия за ползване:

•    Служебна бележка за удостоверяване на трудово правоотношение със “Столичен електротранспорт”ЕАД;

•    Образувано досъдебно или съдебно наказателно производство във връзка с деяния, осъществени по време и във връзка с работата, засягащи транспортната безопасност;

•    Съмнение за извършено престъпление във връзка с безопасността на транспорта, засягащо живота, здравето или собствеността на хората.


Какво да очаквате от консултанта:

•    Професионален подход към поставените въпроси във връзка с транспортните престъпления;

•    Безплатна консултация / процесуално представителство;

•    Съдействие пред компетентните органи във връзка с транспортните престъпления.

•    Предоставяне на  услугата в работно време по места.


Какво се очаква от Вас:

•    Добросъвестно представяне на фактите относно конкретния казус;

•    Незлоупотреба с предоставената услуга;

•    Неангажиране на консултанта с юридически проблеми, различни от попадащите под обхвата на социалната програма.


Конкретни резултати:

•    Правна защита на водачите на “Столичен електротранспорт”ЕАД във връзка с опасността от реализиране на наказателна отговорност и налагане на наказание за извършено транспортно престъпление;
•    Улесняване и осигуряване на безплатен достъп на нуждаещите се до професионална консултация;
•    Осигуряване на възможност водачите да фокусират своето внимание върху спокойното и ефективно осъществяване на транспортно обслужване.

                   В случай на нужда, не се колебайте да потърсите съдействие по програмата от началниците на трамвайни и тролейбусни депа и главния юрисконсулт на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
 

 


Страница 33 от 33

Полезни връзки