Latest News

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е         

   С Т О Л И Ч Е Н     Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т ”  EАД  

            бул. “Мария  Луиза “  № 193 / Трамвайно  депо  “Банишора” /                          ОРГАНИЗИРА  от    м.  януари  2012 г.  курс  за  придобиване   правоспособност  за  управление  на  трамваи. Кандидатите  трябва  да  са  на възраст  от  21 до  50  години  , физически  и  психически  здрави  и  да  представят  в  срок  до  10.10.2011г.  в  отдел   ПУЦ  при  инж.  Янка  Димова  следните  документи : 1.       Образование  -  средно  техническо  ( минимум ) -  копие  диплома2.      Неосъждани -  свидетелство  за  съдимост  3.      На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ -  актуално  удостоверение  от  КАТ.  Интервю  с  одобрените  по  документи  кандидати  ще  се проведе  на  13.10.2011г.  от  08.30 часа  по  съответно  изготвен  списък, който  ще  бъде  изложен  на  12.10.2011 г.  в  Централно управление  на  предприятието.  Одобрените  14 броя  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване  в  ДАИ.Курсът  е  платен  -  600  лв.                                                                             От  ръководството. Трамвай-стрела тръгва в София, по релси ще се стига от бул. "България" до "Симеоновско шосе" София

E-mail Print
There are no translations available.

Огромна промяна: Трамвай-стрела тръгва в София, по релси ще се стига от бул. "България" до "Симеоновско шосе" София,
"Блиц".бг 18 Юни 2018,


В София ще се изгради ново трамвайно трасе. То ще свързва булевард "България" с булевард "Симеоновско шосе". Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която беше на проверка на ремонта на улица "Тодор Каблешков". Според Фандъкова новото трамвайно трасе ще се движи по дължината на улица "Тодор Каблешков", ще минава южно от "Южния парк", след което ще бъде обособено. Освен това стана ясно и че предстои ремонт на трамвайното трасе на булевард "България". От 1 юни движението на трамваи по булеварда се спира. Трамваите ще се заместят с автобуси до края на ремонтните дейности. Фандъкова заяви, че трамвайните релси по бул. "България" ще бъдат ремонтирани и линията на трамвай №7 ще стане скоростна линия. По план ремонтът трябва да приключи до средата на месец август тази година. Относно ремонта на улица "Тодор Каблешков", който се извършва в участъка между булевард "Цар Борис III" и улица "Майор Горталов", Фандъкова съобщи, че дейностите там трябва да приключат до края на месец август. Проверката на столичния кмет констатира, че ремонтът по "Каблешков" продължава въпреки дъждовното време. Разстоянието е около 250 метра. С приключването на ремонта и заедно с ремонта, извършен миналата година в участъка между "Цар Борис III" и булевард "Братя Бъкстон", общата обновена отсечка става около 500 метра. Булевардът "Каблешков" ще бъде с по 2 платна, които ще бъдат с по 2 ленти.При ремонта е сменена ВиК инсталацията, както и ел. инсталацията. Ще се изградят нови тротоари. След като приключат дейностите, ще предстои и ремонт на "Каблешков" от бул. "България" до улица "Костенски водопад". В столицата през това лято предстои и ремонт на булевард "Васил Левски". Той ще бъде преасфалтиран в участъка между Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" до булевард "Патриарх Евтимий".
 

ДОСТАВКА НА НОВИ НИСКОПОДОВИ ЕЛЕКТРОБУСИ И НОВИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

E-mail Print
There are no translations available.

„Столичен електротранспорт” ЕАД
 
ДОСТАВКА НА  НОВИ НИСКОПОДОВИ  ЕЛЕКТРОБУСИ И  НОВИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
 
 
 ПОКАНА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

България: Обществена поръчка за доставка на 15 (петнадесет) нови нископодови
електрически
автобуса и 6 (шест) зарядни станции
Покана за тръжна процедура – едностепенна
Начална дата:    02/05/2018 14:00
Крайна дата :    30/06/2018 04:00
Име на проекта:    Проект за закупуване на електробуси в град София
Бизнес сектор:    Общинска инфраструктура и околна среда
Дата на публикуване:    20/04/2018 08:28
Номер на тръжната процедура:    6355438
Име на тръжната процедура:    „Доставка на 15 (петнадесет) нови нископодови
електрически автобуса
и 6 (шест) зарядни станции”
Име на клиента:    „Столичен електротранспорт” ЕАД
Вид на обявлението:    Покана за тръжна процедура - едностепенна
Вид на обществената поръчка:    Стоки
Публикуване на предварителното обявление:    11/08/2017 10:57
Покана за тръжна процедура – едностепенна
По-горепосоченият Клиент възнамерява да използва част от приходите от заем от,
или безвъзмездна помощ, администрирана от Европейската банка за възстановяване
и развитие („Банката”), за горепосочения проект. Допълнителните финансови детайли
са, както следва:
Споразумение за заем от ЕБВР
Договорите ще бъдат финансирани с постъпленията от заем / безвъзмездна помощ
администрирана от Банката и ще бъдат открити за фирми от всички страни.
Клиентът сега отправя покана към кандидатите за посочения по-горе договор (и).
Допълнителното описание е следното:
Доставка на 15 (петнадесет) броя нови нископодови електробуса и 6 (шест) броя
нови зарядни станции
Тази покана за тръжна процедура следва Общото обявление за доставка за
този проект, публикувано
на сайта на Европейската банка за възстановяване и развитие („Банката”),
Обявления за обществени
поръчки (www.ebrd.com) на 10.08.2017 г.
„Столичен електротранспорт” ЕАД, наричан по-долу "Купувач", възнамерява да използва част от приходите от заем от Банката за проект за закупуване на напълно електрически автобуси и зарядна инфраструктура.
Купувачът сега отправя покана за подаване на оферти от доставчици, подадени чрез ECEPP (уеб портал на ЕБВР за електронни обществени поръчки - https://ecepp.ebrd.com), за следния Договор, който да бъде финансиран с част от приходите от заема:
Доставка на 15 (петнадесет) броя нови нископодови електробуса и 6 (шест) броя нови зарядни станции

Освен посоченото по-горе, следните артикули ще бъдат придобити при същия търг:
• Диагностично оборудване и специализирани инструменти за поддръжка и ремонт на електробуси и зарядни станции;
• Предоставяне на техническа документация за електробуси и зарядни станции;
• Обучение на персонала, който ще експлоатира, поддържа, диагностицира и ремонтира електрическите автобуси и зарядни станции;
• Опционално: 15 (петнадесет) нови нископодови електробуса и 6 (шест) броя нови зарядни станции
Електрическите автобуси трябва да са в съответствие с Европейска Директива 2001/85/ЕО. Електрическият автобус и всички негови компоненти трябва да отговарят на директивите на ЕС за типово одобрение и други приложими регулации за електрически автобуси; с Правило № 36 на ИКЕ на ООН за големи превозни средства за превоз на пътници; и с всички приложими изисквания на нормативните технически стандарти на Република България.

Търгът за договори, които ще бъдат финансирани с постъпленията от заема от Банката, е отворен за фирми от всички страни.
Очаква се договорът да стартира на 31.10.2018 г. и да има продължителност 18 месеца.
Търгът ще бъде проведен електронно чрез уеб портала на ЕБВР за електронни обществени поръчки (ECEPP). Заинтересованите фирми трябва да се регистрират в ECEPP на тази връзка:
https://ecepp.ebrd.com/respond/CW3MXV5Z47

Постъпленията от заема / безвъзмездната помощ администрирана от Банката, няма да се използват за плащане на лица или субекти или за внос на стоки, ако такова плащане или внос е забранено с решение на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, взето съгласно глава VII от Устава на Организацията на обединените нации или съгласно закон или официална регулация на страната на Клиента.
Потенциалните кандидати, които са регистрирани в ECEPP и са изразили интерес към търга, могат безвъзмездно да получат достъп до тръжната документация и могат да поискат разяснение и допълнителна информация от Клиента чрез ECEPP. Пълните условия за участие са включени в тръжната документация (Раздел „Информация за търга”).

Адрес на Клиента:
Евгений Ганчев – изпълнителен директор
“Столичен електротранспорт” ЕАД
ул. „Подполковник Калитин” №30, София, 1233, България
Тел:   + 359 (0) 2 931 8085, Email: eltrans@mail.bg


Bulgaria: Procurement of 15 (fifteen) new low-floor electric buses and 6 (six) charging stations
Invitation for Tenders - Single Stage
Issue Date:    02/05/2018 14:00
Closing Date:    30/06/2018 04:00
Project Name:    Sofia Electric Buses Acquisition Project
Business Sector:    Municipal and Environmental Infrastructure
Publication Date:    20/04/2018 08:28
Tender Exercise Number:    6355438
Tender Exercise Title:    Procurement of 15 (fifteen) new low-floor electric buses and 6 (six) charging stations
Client Name:    Sofia Electrical Transport Company EAD
Notice Type:    Invitation for Tenders - Single Stage
Nature of Procurement:    Goods
General Procurement Notice Published:    11/08/2017 10:57
Invitation for Tenders - Single Stage
The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from, or Grant administered by, the European Bank for Reconstruction and Development ('the Bank') for the above named project. Additional financing details are as follows:

EBRD Loan Agreement

Contracts to be financed with the proceeds of a loan from/ grant administered by the Bank and will be open to firms from any country.


The client now invites tenders for the above mentioned contract(s). Additional description is as follows:

Procurement of 15 (fifteen) new low-floor electric busesand 6 (six) charging stations
This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 10.08.2017.
Sofia Electrical Transport Company EAD hereinafter referred to as “the Purchaser”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Bank towards for a project to procure fully electric buses and charging infrastructure
The Purchaser now invites tenders from Suppliers submitted through ECEPP (EBRD Client E-Procurement Portal - https://ecepp.ebrd.com) for the following Contract to be funded from part of the proceeds of the loan:
Procurement of 15 (fifteen) new low-floor electric buses and 6 (six) charging stations
Apart from the above the following items are also procured under the same tender:
• Diagnostic equipment and specialized tools for maintenance and repair of electric buses and charging stations
• Provision of technical documentation for electric buses and charging stations
• Training of personnel who will operate, maintain, diagnose and repair electric buses and charging stations
• Optional: 15 (fifteen) new low-floor electric buses and 6 (six) charging stations

The electric buses must be in accordance with EU Directive 2001/85/CE. The electric bus and all of its components should comply with EU Type Approval Directives and other applicable Regulations for electric buses; with UNECE Regulation 36 for large passenger transport vehicles; and with all applicable requirements of the normative technical standards of the Republic of Bulgaria.
Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country.

The contract is expected to start on 31/10/2018 and last about 18 months.

This tender will be conducted by e-procurement using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Interested firms should register on ECEPP at this link:

https://ecepp.ebrd.com/respond/CW3MXV5Z47

The proceeds of the loan from/ grant administered by the Bank will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulation of the Client's country.
Prospective tenderers who have registered in ECEPP and expressed an interest in the tender may access the tender documents free of charge and may request clarification and further information from the client through ECEPP. Full conditions for participation are included in the tender documents (tender data section).


Client Address:
Evgeniy Gantchev, CEO
Sofia Electrical Transport Company EAD (SETC)
30 Podpolkovnik Kalitin Str, Sofia, 1233, Bulgaria
Tel. + 359 (0) 2 931 8085, Email: eltrans@mail.bg
 
 
Съобщение  за удължаване на срока за подаване на оферти:
 
 

Съобщение  за удължаване на срока за подаване на оферти:

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (20 КB).

 
 

София отбелязва международният ден на градския транспорт

E-mail Print
There are no translations available.

От Български новини -19.03.2018г.

София отбелязва международният ден на градския транспорт


18 март е обявен за международен ден на благодарност към водачите в градския транспорт. Инициативата е създадена през 2009 г. от няколко автобусни шофьори в Сиатъл. Датата е избрана, защото се смята, че на 18 март 1662 в Париж е възникнал градския транспорт. Водачите в градския транспорт, които работят усилено, за да осигурят на хората сигурно и надеждно транспортно обслужване в София всеки ден често остават анонимни. Международният ден на признателност към водачите в градския транспорт е чудесен начин да почетем изключително тежкия им ежедневен труд. Благодарение на нашите водачи, пътниците могат да четат, да се отпуснат и да сърфират в мрежата, докато пътуват за работа, училище или други дейности.
Столичен електротранспорт ЕАД за пръв път в България инициира отбелязването на този ден. В десетдневката от 18 до 28 март призоваваме пътниците за изразят своята благодарност към хората, които осигуряват безопасното им пътуване всеки ден, независимо от атмосферни условия, пътни ремонти и задръствания.Btv- новините
16.03.18г.


В столичния транспорт ще раздават картички за благодарност към шофьорите
Може да се включите в кампанията като просто се усмихнете или благодарите на водача

Международен ден за благодарност към шофьорите. За първи път и от Столичния електротранспорт ще го отбележат.
За 17 години като шофьор Росен Табаков е чул от пътниците всякакви обидни думи за себе си. Комплиментите са малко, но именно те го мотивират.
"Просто има хора, които те карат да си в еуфория от това, което ще направиш за него, да му помогнеш, да ти благодаря. Много случаи има такива, но повечето са негативни", разказа Росен Табаков.
Хората най-често изкарват недоволството си от чистотата или състоянието на превозното средство върху водача му. Забравят обаче приноса му.
"Това, че те всеки Божи ден ни возят безопасно в целия безкраен трафик, а освен това имат още много задължения, които гражданите не виждат – да продават билети, да спазват разписания", каза Росина Тодорова от Столичен електротранспорт.
През следващите дни в Градския транспорт ще се раздават картички, на които всеки да напише своята благодарност към шофьорите.
Може да се включите в кампанията като просто се усмихнете или благодарите на водача.
 

РОЗИ В ТРАМВАЯ И ВИП МЯСТО В САМОЛЕТА ЗА ДАМИТЕ

E-mail Print
There are no translations available.

в-к "Телеграф"
09.03.2018 г., стр. 10


ПРЕВОЗВАЧИ С ИЗНЕНАДИ ЗА 8 МАРТ

РОЗИ В ТРАМВАЯ И ВИП МЯСТО В САМОЛЕТА ЗА ДАМИТЕ

Таксиджия превърна колата си в сергия за цветя


С цветя, песни, безплатен превоз, почерпка с вкусни специалитети бяха изненадани хиляди дами по време на пътуването си на вчерашния празник 8 март.
В София беше пуснат специален ретро трамвай от площад „Възраждане" до кв. „Иван Вазов", а всяка пътничка получи жълта роза и музикален поздрав от култовата група Мехехе, която свиреше на живо в купето.
Авиопревозвачът „България ер" пък настани представителките на нежния пол в бизнес класа по време на полетите си, като им сервира и изискани ястия от специалното си ново 4-степенно меню за ВИП пасажери. Освен това дамите получиха и талони, с които да участват в томбола с награди. Някои от тях бяха зарадвани и с възможност и за следващ полет безплатно да сменят билета си от обикновена с бизнес класа, както и да се възползват от приоритетно преминаване през чекии и качване в самолета.
Чешит
Таксиметров шофьор пък събра погледите на посетителите на пазара „Димитър Петков" като отрупа жълтата си кола с букети. Таксиджията се превърна в атракция на празника, като много хора се спираха да се снимат пред автомобила му, съобщи Блиц. Находчивият водач обаче успя да навърти и завиден оборот, след като много хора решиха да си купят китки точно от него. Във Велико Търново пък през целия ден градският транспорт беше безплатен за жените. Жестът бе комплимент от превозвачите в града, с който те засвидетелстват признателността си към нежния пол.
 

ЖЪЛТА РОЗА И ПЕСЕН В РЕТРО ТРАМВАЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА

E-mail Print
There are no translations available.

ЖЪЛТА РОЗА И ПЕСЕН В РЕТРО ТРАМВАЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА
 
     На 8 март към кампанията на Столичен електротранспорт ЕАД  “Историята представя бъдещето!” се присъединяват музикантите от група Мехехе, автори и изпълнители на  емблематичната песен “Трамвай петица” и зонтианки. Всяка пътничка  ще получи музикален поздрав от групата и жълта роза от Зонта клуб Света София, който ще връчи тазгодишната си стипендия в ретро трамвая. Припомняме, че ретро трамваят тръгва в 16.00 и 17.00 часа от пл. Възраждане и се движи до ж.к. Иван Вазов и обратно. Всеки пътник получава маршрутна карта на електрическия транспорт с информация за развитието му през годините.
 


Page 9 of 133

Useful links