Архив 2008 г.

Архив Обществени поръчки за 20008 г.“Баланс и ремонт на карданни валове за ТМ и ТБ”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Баланс и ремонт на карданни валове за ТМ и ТБ”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (907 KB).

 

“Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД – поделение „Трансенерго и РП” обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

“Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за  трамвайни стрелки” за нуждите на под. “Трансененрго и РП”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (365 KB).

 

Доставка на 1 бр. мобилна ТИС и реконструкция на 3 ТИС

Е-мейл Печат

ПОКАНА КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Република България
Проект за столичен електрически градски транспорт

ПОКАНА КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Доставка и монтаж на 1 бр. мобилна токоизправителна подстанция
и реконструкция на 3 бр. стационарни токоизправителни подстанции за „Столичен електротранспорт” ЕАД

Настоящата покана за участие в тръжна процедура се отправя вследствие на публикуваната на 20 август 2009 г. в Интернет страницата на ЕБВР Обща обява за възлагане на услугата.

„Столичен електротранспорт” ЕАД (Възложителят) е получил кредит от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (Банката), отпуснат по Проекта за столичен електрически градски транспорт.

С настоящото Възложителят отправя покана за подаване на запечатани оферти от Изпълнители на следния договор, финансиран с част от средствата, предоставени по кредита:

Доставка и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна подстанция и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни подстанции

За да бъде квалифициран за възлагането на договор, Кандидатът или производителят следва да докаже, че отговаря на следните квалификационни критерии по отношение на опит, финансово състояние, персонал и оборудване:

Кандидатът следва да докаже общи приходи от изпълнение на строително-монтажни работи и/или доставки на подобен тип съоръжения не по-малко от     14 400 000 EUR за всяка от последните 3 (три) години;
Производителят на съоръженията следва успешно да е изпълнил (доставил) оборудване за най-малко 30 бр. токоизправителни подстанции общо за последните 5 (пет) години, от които най-малко 10 бр. успешно да е изпълнил (доставил) на територията на Европейския съюз;
Кандидатът следва да подаде одитирани финансови отчети за последните три години (2007 - 2009), каквито е подал до Данъчната администрация или еквивалентен одит съгласно данъчния закон на страната на регистрация, които трябва да демонстрират стабилност на финансовото му състояние, както и дългосрочна доходност. Когато е необходимо Възложителят ще направи запитвания до банкерите и одиторите на Кандидата;
Кандидатът следва да докаже, че има налични ликвидни активи, неипотекирани недвижими имоти, достъп до кредитни линии и други финансови средства,  достатъчни да поемат паричния поток на договора за един период от четири (4) месеца, пресметнати като не по-малко от 1 млн. евро или съответния валутен еквивалент, отчитайки и задълженията на Кандидата по други договори;
Кандидатът и производителят на съоръженията следва да представят копие на собствен валиден сертификат ISO 9001-2000 (ISO 9002-2008) и документи, доказващи съответствието на доставените съоръжения с всички действащи европейски норми и стандарти;
Кандидатът или производителят на съоръженията да разполагат със сервизна база в гр. София или да осигурят такава в случай на възлагане на договора;
Кандидатът следва да осигури подходящ квалифициран персонал – най-малко 1 (един) проектант с пълна проектантска правоспособност за посочения вид дейности – да е регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или Камарата на архитектите;
Кандидатът или негов подизпълнител да е вписан в Централния професионален регистър за изпълнение на строежи II-ра категория и да притежава удостоверение съгласно чл.3 ал.2 от Камарите на строителите, обн.ДВ бр.108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централен професионален регистър на строителя,  обн.ДВ бр.65/10.08.2007г. за строежи от II-ра до IV-та категория включително. В случай, че участникът участва  участва като обединение, достатъчно е един член на обединението да има такава регистрация.
Да има валидна застраховка “професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II-ра категория, съгласно чл.137 от ЗУТ.

Процедурата за възлагане на договора, която ще бъде финансирана от средствата по кредита, отпуснат от Банката, е открита за участие на фирми от всички държави. Средствата по кредита, отпуснат от Банката няма да бъдат използвани с цел да се извърши плащане към физически или юридически лица или за внос на стоки, ако такова плащане или внос са забранени с решение на Съвета по сигурността на ООН, в съответствие с глава VII от Устава на ООН.

Документацията за участие, може да бъде получена на долупосочения адрес срещу заплащане на такса от 300 EUR, без ДДС, която не подлежи на възстановяване, или съответния еквивалент в местна валута, в брой или на следните сметки:

В евро: банкова сметка № BG19SOMB91301410280202 Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, банков код: SOMBBGSF
В лева: банкова сметка: №. BG37SOMB91301010280202, Общинска банка АД, клон Денкоглу, банков код: SOMBBGSF

При поискване, документацията за участие ще бъде  навреме изпратена по куриер за сметка на Кандидата, но никаква отговорност не може да бъде поета за загуба или късна доставка.

Всички оферти следва да бъдат придружавани от Банкова гаранция за участие в процедурата в размер на 100 000 EUR или еквивалентна сума в конвертируема валута и трябва да бъдат подадени на или преди 01 ноември 2010 г., 12.00 часа местно време, в което време те ще бъдат отворени в присъствието на тези представители на Кандидатите, които са решили да присъстват.

Потенциалните Кандидати могат да получат допълнителна информация, да разгледат, както и да получат тръжната документация на следния адрес:


“Столичен Електротранспорт” ЕАД
Отдел “Обществени поръчки”
Бул. „Мария Луиза” 193
София 1233
България
Тел: +359 2 931 8085
Факс: +359 2 931 6184
e-mail: eltrans@mail.bg


 

 

INVITATION FOR TENDERS

The Republic of Bulgaria
Sofia Electrical Public Transport Project

INVITATION FOR TENDERS
Supply and Installation of 1 (one) Mobile Rectifying Substation and Modernization of 3 (three) Stationary Rectifying Substations for “Stolichen Electrotransport” EAD

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published in EBRD Procurement Opportunities, 20 August 2009.

Sofia Electrotransport EAD (The Employer) has received a loan from the European  Bank  for  Reconstruction  and  Development  (the Bank)  towards  the  cost  of Sofia Electrical Public Transport Project.

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contracts to be funded from part of the proceeds of the loan:

· Supply and Installation of 1 (one) Mobile Rectifying Substation and Modernization of 3 (three) Stationary Rectifying Substations

To be qualified for the award of the contract, the tenderer or the manufacturer must demonstrate to the Employer that it satisfies qualification requirements regarding experience, financial position, personnel and equipment, as follows:

The tenderer shall demonstrate total revenues from fulfilment of construction and installation works and/or supply of similar type of facilities not less than 14.400.000 EUR for each of the last 3 (three) years;
The manufacturer of the facilities shall have successfully completed (delivered) equipment for at least 30 (thirty) rectifying substations totally for the last 5 (five) years of which at least 10 (ten) to be successfully completed (delivered) on the territory of the European Union;
The Tenderer shall submit copies of the audited Financial Statements of the last three years (2007-2009), as submitted to the Tax Administration or an equivalent audit according to the tax law of the country of registration, to demonstrate the soundness of the his financial position, and his long-term profitability. Where necessary, the Employer will make inquiries to the tenderer's bankers and auditors;
The tenderer shall demonstrate that it has available, liquid assets, unencumbered real assets or access to lines of credit, and other financial means sufficient to meet the project cash flow for the contract for a period of four (4) months, estimated as not less than (one) 1 million Euro or  equivalent, taking into account the Tenderer's commitments for other contracts;
The tenderer and manufacturer of the facilities shall provide a copy of their own valid ISO 9001 - 2000 (ISO 9002-2008) certificates as well as documents demonstrating the compliance of the delivered facilities with all effective European norms and standards;
The tenderer or the manufacturer of the facilities shall have a service centre in Sofia or shall provide such in case award of the contract;
The tenderer shall provide suitably qualified personnel – at least 1 (one) designer with full designers qualification for the required type of works – to be registered in the Chamber of Engineers in Investment Design or the Chamber of Architects;
The tenderer or its subcontractor shall be registered in the Central Professional Registry for performing construction works of II-nd category constructions and shall own certificate according to Art.3, Para.2 of the Bulgarian Construction Chamber Act, published in the State Newspaper No.108/29.12.2006 and Regulation for the Order of Entry and Keeping of the Central Professional Construction Registry, published in the State Newspaper No.65/10.08.2007 for constructions from II-nd to IV-th category inclusive. In case the tenderer submits a tender as a joint venture then such registration of one of the partners in the joint venture is sufficient.
Valid insurance “Professional Liability” as entity performing construction works of II-nd category constructions according to Art.137 of the Spatial Planning Act of Bulgaria;

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Tender documents may be obtained from the address below upon payment of a non-refundable fee of 300 EUR, excl. VAT or equivalent in local currency, in cash or to the following accounts:

bank account in EUR: IBAN BG19SOMB91301410280202, Municipal Bank Plc., Sofia, Denkoglu Financial Centre, BIC: SOMBBGSF

bank account in BGN: IBAN BG37SOMB91301010280202, Municipal Bank Plc., Sofia, Denkoglu Financial Centre, BIC: SOMBBGSF

Upon request, the documents will be promptly despatched by courier at the cost of the Tenderer, but no liability can be accepted for loss or late delivery

All tenders must be accompanied by a Tender Security of € 100,000 or its equivalent in a  convertible  currency,  and  must  be  delivered  to  the  address  below  on  or  before 12:00 hour local time on 01 November 2010, at which time they will be opened in the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office:


Sofia Electrotransport EAD

Public Procurement Department

193 Maria Luisa Bvd

1233 Sofia

Bulgaria

Tel: +359 2 931 8085

 Fax: + 359 2 931 6184

e-mail: eltrans@mail.bg

 

“Доставка на асфалтобетон”

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД – поделение „Трансенерго и РП” обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

“Доставка на асфалтобетон”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (360 KB).

 

“Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (538 KB).

 


Страница 4 от 10

Полезни връзки