Начало | Стратегия за развитие

Стратегия за развитие

“Столичен Електротранспорт” ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София. Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Дружеството е правоприемник на първото предприятие за извършване на пътнически транспортни услуги с трамваи.

“Столичен Електротранспорт” ЕАД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав от трима членове, който се избира от Столичен общински съвет. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор – член на Съвета на директорите.

В резултат на успешната работа на всички звена и отдели, през месец септември 2008 г. Дружеството получи сертификат BG247/08, с който системата за управление на “Столичен Електротранспорт” ЕАД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на EN ISO 9001:2000. Дружеството и в частност поделението му “Трансенерго и РП” е притежател на лицензия за контрол /”Елтрансконтрол”/ от Българската служба за акредитация.

София притежава най-голямата и най-сложната градска транспортна система в България. Тази система е единна и включва: трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен. 

Основната цел на Дружеството през 2009 г. е усъвършенстването на техниката и технологията на транспортния процес чрез оптимизация на финансирането за реализиране на по-високо качество на транспортното обслужване и постигане на икономическа и социална ефективност, отговарящи на изискванията на потребителите.

За осъществяване на основната цел “Столичен Електротранспорт” ЕАД се стреми към:

1. поддържане на техническото състояние и обновяване на подвижния състав;

2. подобряване състоянието на инфраструктурата, усъвършенстване на елементната база на контактно-кабелната мрежа /ККМ/ и релсовия път;

3. повишаване на сигурността и безопасността на транспортния процес;

4. развитие на дейностите свързани с опазване на околната среда;

5. подобряване на организацията на работа на производствено-управленските структури чрез подходящи промени;

6. непрекъснато повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала /квалификационни курсове, специализации, инструктажи и др./;

7. стимулиране на творческо мислене на персонала чрез създаване на възможности за професионално развитие;

8. внедряване на Система за управление на качеството и в поделение “Трамкар”, в съответствие с международния стандарт за качество EN ISO 9001:2008.

На научно-практическа конференция „Зелената книга на ЕС. За нова култура на градската мобилност. Предизвикателства и възможности", проведена в началото на 2009г. в град София Главния архитект на Столицата г-н Петър Диков посочи основните приоритети за развитието на градския транспорт като най-бърз, качествен и относително евтин при придвижването в града. Развитието на трамвайния транспорт е от една страна той да продължи да превозва основната част от пътниците в града, а от друга страна - да осигури връзка с метротранспорта. Проектира се трамвайно трасе от центъра на "Люлин" през кв. "Модерно предградие" по бул. "Връх Манчо" през научно-производствена зона "Орион" до бул. "Скопие". Това трасе ще свърже 1-ви метродиаметър с територии, които досега са били с минимално или дори без никакво транспортно обслужване. Във връзка с трасето по Ломско шосе, общината планира изграждането на заместващо трамвайно трасе по маршрут "Обеля" - "Надежда" по ул. "Бели Дунав" и "Генерал Жеков" до бул. "Рожен". Третото трамвайно трасе цели изграждане на връзка от трамвайната линия на Семинарията по ул. "Н. Габровски" през кръстовището на онкологична болница до Студентски град. В плановете на общината влиза също и удължаването от "Искърско шосе" на широката трамвайна линия покрай зала Универсиада и довеждането й до метростанция 14 в "Младост". Преструктурирането на автобусния и тролейбусния транспорт трябва да се подчини на развитието на метрото и трамвайния транспорт.

 

Полезни връзки