Покана за търг за скрап от трансформатори

E-mail Print
There are no translations available.

      ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 168 по точка 4/ 08.12.2011г. обявява търг с тайно наддаване за  продажба на скрап от трансформатори”.
Търгът ще се проведе на 09.01.2012г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е 119 208.10 лева /сто и деветнадесет хиляди двеста и осем лева и 10 ст./
Размерът на депозита за участие в търга е 2 000.00 /две хиляди/ лева, внесени по сметка на поделение “Трансенерго и РП”: IBAN: BG 10 SOMB 9130 10 10280203, BIC: SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, Финансов център: “Денкоглу”, гр. София или в брой в касата на Продавача, находяща се в гр. София 1202, ул. “Козлодуй” №16.
Цена на тръжната документация е в размер на 200 /двеста/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 05.01.2012г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 06.01.2012г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 

Useful links