Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

        Конкурсите са приключили!
                             
                                    “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:


1.Конкурс №22 : Част от сграда едноетажна ,   с обща площ от 48 кв.м. , находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”      
      Първоначална месечна наемна цена : 350 лв. ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс №23 : Отдаване под наем на площи   за монтиране на  7 (седем) бр.автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД    
     Първоначална месечна наемна цена :  
Трамвайно депо “Банишора”(диспечери)– 1 авт. -  153 лв.(без вкл.ДДС);                                                                
Тролейбусно депо “Надежда”- 2 бр.( ремонтно хале и диспечери)  -   153 лв. (без вкл.ДДС)/за автомат;
Трамвайно депо “Красна поляна  2 бр. (ремонтно хале и диспечери) –     98  лв. (без вкл.ДДС) )/за автомат;
Трамвайно депо “Искър”(диспечери) – 1 бр.      -         90 лв .(без вкл.ДДС);
Тролейбусно депо “Искър”(диспечери) -1 бр.-               87 лв.(без вкл.ДДС);

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.11.2011 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 23.11.2011 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025                          
                                                       e-mail: www.elektrotransportsf.com
 

Useful links