Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 2580.17кв.м. за осъществяване на реклама

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,
По аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 4, Протокол № 163 от 27.10.2011 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, обявява конкурс за:

Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 2580.17кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-41бр. трамвайни мотриси и
-29бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
за срок от 2 /две/ години.

Начална основна годишна наемна цена:
     Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща годишна площ от 2580.17кв.м., разположена върху външните метални части на 70/седемдесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 232214.98 евро, без ДДС.

Участникът следва да предложи цена, която да е по-висока от посочената горе начална основна годишна наемна цена. Предложените от участника цени за площта следва да бъде такава, щото годишната наемна цена за 1 кв.м. трябва да не е по-малка от или равна на 90 евро/ кв.м., без ДДС, изчислена като общата предложена цена се раздели на общата площ.

Цена на конкурсната документация – 360 /триста и шестдесет/ лева с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 25.11.2011 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на 10000 /десет хиляди/ лева.
Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 05.12.2011 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 05.12.2011 г
Конкурсът ще се проведе на  07.12.2011 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01
 

Useful links