Tърг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от цветни метали и трамвайни релси”

E-mail Print
There are no translations available.

 

                                                           ПОКАНА

Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол 162 по точка 3 / 20.10.2011г. обявява търг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от цветни метали и трамвайни релси”.

Търгът ще се проведе на 11.11.2011г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от цветни метали и трамвайни релси: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от цветни метали: 175 155,00 лв.; Обособена позиция 2- Продажба на скрап от трамвайни релси: 72 000,00 лв.

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от цветни метали: 7000.00 лева (седем хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от трамвайни релси 5 000.00 (пет хиляди лева) по сметка на поделение “Трансенерго и РП”: IBAN: BG 10 SOMB 9130 10 10280203, BIC: SOMBBGSF, “Общинска банка АД, Финансов център: Денкоглу”, гр. София или в брой в касата на Продавача, находяща се в гр. София 1202, ул. “Козлодуй” №16.

Цена на тръжната документация е в размер на 400 /четиристотин/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 10.11.2011г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 10.11.2011г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

Useful links