Продажба на скрап от черни метали и релси/Търг с тайно наддаване/

E-mail Print
There are no translations available.

 

ПОКАНА

              “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 154  по точка 5 / 18.08.2011г. обявява търг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”. Търгът ще се проведе на 08.09.2011г. от 14:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали и релси: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване:   40 068,00 лв.; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 2 997,10 лв; Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали:  33 000.20 лв.; Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  69 969.00 лв.;  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 120 000.00 лв.      Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (пет хиляди лева);  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси 7 000.00 (седем хиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.Цена на тръжната документация е в размер на 400 /четиристотин/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 07.09.2011г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 07.09.2011г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

Useful links