Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

                                              “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                     ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:
 
1.Конкурс №10 : Павилион масивна конструкция с обща площ 20 кв.м.  , находящ    се на   бул.”Кн.Мария Луиза” – надлез “Надежда”       
            Първоначална месечна наемна цена : 165 лв ( без  вкл.ДДС)

2. Конкурс №11 : Сглобяема сграда едноетажна , находяща   се на бул.”Цар Борис ІІІ” №126А – под.”Трамкар”  с обща площ 90 кв.м.          
            Първоначална месечна наемна цена : 920 лв ( без  вкл.ДДС)


               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 03.05.2011 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 03.05.2011 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                         
                                                                            e-mail: www.elektrotransportsf.com

 

Useful links