Tърг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали и цветни метали”- приключен

E-mail Print
There are no translations available.

Търга е прикличил!

                                                                                   ПОКАНА

             “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол №  138  по точка 5  / 31.03.2011г. обявява търг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали и цветни метали”.
Търгът ще се проведе на 20.04.2011г. от 14:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване:  17 692,00 лв. ; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3 010,00 лв.; Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 20 542,00 лв.; Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 58 984,64 лв.
        Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от превозни средства за нарязване: 2 000.00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (петхиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 400 /четиристотин/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 19.04.2011г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 19.04.2011г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

Useful links