Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Е-мейл Печат


ПОКАНА


Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 64 по точка 6 / 06.06.2024г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 01.07.2024 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси.

26 000, лв. (двадесет и шест хиляди лева)

2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)

2

Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове от поделение "Трансенерго и РП".

10 000,00 лв. (десет хиляди лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3

Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП".

50 336,00 лв лв. (петдесет хиляди триста тридесет и шест лева)

1 000.00 лв. (хиляда и лева)

4

Обособена позиция 4– Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори:

2 159,00 лв. (две хиляди сто петдесет и девет пет лева)

200,00 лв. (двеста лева)

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.


Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 28.06.2024г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.


Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 28.06.2024г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.


Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки