Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“Столичен електротранспорт” ЕАД   
                                                                        ОБЯВЯВА

                                                            

                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години

                                                              на :

1. Конкурс №  10
Отдаване под наем на площи 2 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения :

Адм.сграда  трамвайно депо “Искър”         -      1 автомат;
Тролейбусно депо “Искър”-диспечери       -      1 автомат.

        1.1. Първоначална месечна наемна цена :
Адм.сграда  трамвайно депо “Искър”         -      100 (сто) лв. без вкл.ДДС;
Тролейбусно депо “Искър”-диспечери  -   150 (сто и петдесет) лв. без вкл.ДДС;
1.2. Депозит за участие : 250.00 (двеста и петдесет)  лв.

2. Конкурс №  11
Стол  за хранене и кафе, захранени  с ток и вода, прилежащ санитарен възел с  обща площ 662 кв.м. , находящ се в почивна база – гр.Ахтопол , област Бургаска
       1.1.Първоначална месечна наемна цена:1200 (хиляда и двеста ) лв.
             без  вкл.ДДС. ;
       1.2. Депозит за участие: 1200.00  (хиляда и двеста  ) лв.

3. Конкурс №  12
Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30
      1.1.Първоначална месечна наемна цена: 572.00(петстотин  седемдесет и два)
             лв.  без  вкл.ДДС.  
     1.2. Депозит за участие: 572.00  ( петстотин седемдесет и два ) лв.

4.   Конкурс № 13
 Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А
    1.1.Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два ) лв.  без  
       вкл.ДДС.
    1.2. Депозит за участие: 182.00  ( сто осемдесет и два ) лв.

5.   Конкурс № 14
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
    1.1.Първоначална месечна наемна цена: 80 ( осемдесет ) лв. без   вкл.ДДС.  
    1.2. Депозит за участие: 80.00  (осемдесет ) лв.

6.   Конкурс № 15
 Терен, 600 кв.м., в регулация, находящ се в гр.София, район “Красно село”, бул.”Цар Борис III” № 126А – поделение  “Трамкар ”
1.1.Първоначална месечна наемна цена: 1760 (хиляда седемстотин и шестдесет) лв. без  вкл.ДДС.  
      1.2.Депозит за участие:  1760 (хиляда седемстотин и шестдесет) лв.

7.   Конкурс № 16
   Терен, 450 кв.м., в регулация, находящ се в гр.София, район “Искър”,   бул.”Амстердам” № 7 – тролейбусно депо   “Искър ”
      1.1.Първоначална месечна наемна цена: 780 ( седемстотин и осемдесет) лв. без
      вкл.ДДС.  
      1.2.Депозит за участие :  780 ( седемстотин и осемдесет) лв.

             Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 04.06.2024 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  04.06.2024 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 05.06.2024 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0888 907827  
                                                                                 eltransofia@gmail.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 


Полезни връзки