Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Е-мейл Печат

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 59 по точка 4 / 19.01.2024г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 13.02.2024 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от черни метали.

1 560, лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева)

100,00 лв. (сто лева)

2

Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали.

4 680,00 лв. (четири хиляди шестотин и осемдесет лева)

200,00 лв. (двеста лева)

3

Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП".

126 170,50 лв лв. (сто двадесет и шест хиляди сто и седемдесет  лева и петдесет стотинки)

3 000.00 лв. (трихиляди лева)

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 12.02.2024г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 12.02.2024г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки