Home | Competitions | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА


“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 58 по точка 1 / 21.12.2023г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 16.01.2024 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Финансовите параметрите на търга са следните:

 

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси.

30 600, лв. (тридесет хиляди и шестотин лева)

2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)

2

Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове от поделение "Трансенерго и РП".

4 900,00 лв. (четири хиляди и деветстотин лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3

Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП".

64 260,00 лв лв. (шестдесет и четири хиляди и двеста и шестдесет лева)

1 500.00 лв. (хиляда и петстотин лева)

4

За Обособена позиция 4 - Продажба на негодни оловни акумулаторни батерии.

1 420,00 лв. (хиляда четиристотин и двадесет лева)

100 лв. (сто лева)

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 15.01.2024г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 15.01.2024г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.


 


Useful links