Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат

 

ПОКАНА

 

 

Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 1 по точка 41 / 09.02.2023г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 09.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси

136 800,00 лв. (сто тридесет и шест хиляди и осемстотин лева)

2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)

2

Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове

3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3

Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП"

480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева)

50,00 лв. (петдесет лева)

4

Обособена позиция 4 Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП"

84 852,00 лв. (осемдесет и четири хиляди и осемстотин и петдесет и два лева)

2000,00 лв. (две хиляди лева)

5

Обособена позиция 5– Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори

1 505,00 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева и осемдесет и шест стотинки)

200,00 лв. (двеста лева)

 

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 08.03.2023г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 08.03.2023г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

 

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че в документацията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Открит с Решение на Съвета на директорите по протокол № 41 по точка 1  / 09.02.2023г,, е допусната техническа грешка, записано е:

В правила за провеждане на търга в таблицата на стр. 5 ІІ. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА: e записано: До участие в търга се допускат кандидати, внесли депозит за участие в размер за отделните обособени позиции, както следва:... за Обособена позиция 5– Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори: 100,00 лв. (стo лева).

Следва да се чете:

ІІ. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА: e записано: До участие в търга се допускат кандидати, внесли депозит за участие в размер за отделните обособени позиции, както следва:... за Обособена позиция 5– Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори: 200,00 лв. (двеста лева).

 

 

 


Полезни връзки