Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 31 по точка 2/ 25.07.2022г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 30.08.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 70 000,00 лв. (семдесет хиляди лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове от поделение "Трансенерго и РП": 3 150,00 лв. (три хиляди и сто и петдесет лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 250,00 лв. (двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП":  57 697,10 лв. (петдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и десет стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение „Трамкар”: 10 100,71 лв. (десет хиляди сто лева и седемдесет и една стотинки); за Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трансформатори: 17 100,00 лв. (седемнадесет хиляди и сто лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева);  За Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове от поделение "Трансенерго и РП": 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева); За обособена позиция 3- Продажба на скрап от черни метали: 5,00 лв. (пет лева); За Обособена позиция 4-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева); За Обособена позиция 5-Продажба на скрап от цветни метали от поделение „Трамкар”: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трансформатори: 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева).

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 29.08.2022 г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Оглед на обектите на търга ще мoже да се направи срещу закупена документация в работен ден от 8:30 ч.до 11:30 ч. и от 13:00 ч  до 15:00 ч. до 29.08.2022 г.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 29.08.2022г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки