Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

Е-мейл Печат

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 25 по точка 2/ 11.04.2022г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка.

 

 

Търгът ще се проведе на 05.05.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 41 800,00 лв. (четиридесет и една хиляди и осемстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 3 040,00 лв. (три хиляди и четиридесет лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП": 2 660,00 лв. (две хиляди шестстотин и шестдесет лева); за Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали: 69 818,46 лв. (шест и девет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки); за Обособена позиция 5– Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 23 574,40 лв. (двадесет и три хиляди петстотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки); за Обособена позиция 6 – Продажба на скрап от негодни никел кадмиеви (NiCd) акумулатори: 3 634,80 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване: 82 655,70 лв. (осемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и пет лева и седемдесет стотинки);  за Обособена позиция 8 – Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Първоначална цена в BGN

1

"Икарус 280.92"

2054

1

8 580,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

7 530,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2106

1

7 530,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

7 560,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

8 500,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2617

1

6 690,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2902

1

7 530,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2909

1

6 480,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2922

1

8 340,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 500,00 лв. (петстотин лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП": 200,00 лв. (двеста лева); за Обособена позиция 4– Продажба на скрап от цветни метали: 2000,00 лв. (две хиляди лева); за Обособена позиция 5– Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000,00 лв. (хиляда лева); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни никел кадмиеви (NiCd) акумулатори: 250,00 лв. (двеста и петдесет лева);  за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване: 3000,00 лв. (три хиляди лева лева) и за Обособена позиция 8 – Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Депозит за участие

1

"Икарус 280.92"

2054

1

300,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

200,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2106

1

200,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

200,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

250,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2617

1

150,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2902

1

250,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2909

1

150,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2922

1

200,00 лв.

 

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 04.05.2022г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 04.05.2022г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки