Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 16 по точка 2/ 02.12.2021г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД .


Търгът ще се проведе на 18.01.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 4 589,64 лв. (четирихиляди петстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 1 810,00 лв. (хиляда осемстотин и девет лева); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 98,56 лв. (деветдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални изделия 1 391,62 лв. (хиляда триста дветдесет и един лева и шестдесет и две стотинки); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 2 974,56 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 810,00 лв. (осемстотин и десет лева); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 2 524,04 лв. (две хиляди петстотин двадесет и четири лева и четири стотинки); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 479,86 лв.  (четиристотин седемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 4 109,27 лв. (четири хиляди сто и девет лева и двадесет и седем стотинкки); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 900,00 лв. (девестотин  лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 1 429,02 лв. (хиляда четиристотин двадесет и девет лева  и две стотинки); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 1 397,18 лв. (хиляда триста деветдесет и седем лева и осемнадесет стотинки); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 382,67 лв. (трисат осемдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 2 865,20 лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и двадесет стотинки); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 2 134,95 лв. (две хиляди сто тридесет и четири лева и деветдесет и стотинки); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 1 758,31 лв. (хиляда седемстотин петдесет и осем лева и тридесет и една стотинки); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 1 820,00 лв. (хиляда осемстотин и двадесет лева); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 12 890,00 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  1 178,02 лв. (хиляда сто седемдесет и осем лева и две стотинки); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 230,00 лв. (двеста и тридесет лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 580,06 лв. (петстотин и осемдесет лева и шест стотинки); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 1 510,00 лв. (хиляда петстотин и десет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 275,00 лв. (двеста седемдесет и пет лева); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 20,00 лв. (двадесет лева); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални изделия 400,00 лв. (четиристотин лева); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 150,00 лв. (сто петдесет лева); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 150,00 лв. (сто петдесет лева); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 40,00 лв. (четиридесет лева); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 700,00 лв. (седемстотин лева); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 180,00 лв. (сто и осемдесет лева); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 150,00 лв. (сто и петдесет лева); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 20,00 лв. (двадесет лева): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 210,00 лв. (двеста и десет лева); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 250,00 лв. (двеста и петдесет лева); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 200,00 лв. (двеста лева); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 200,00 лв. (двеста лева); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  200,00 лв. (двеста лева); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 50,00 лв. (петдесет лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 80,00 лв. (осемдесет лева); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 100,00 лв. (сто лева).
 
 Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 17.01.2022г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 17.01.2022г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки