Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали от трамваи

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали от трамваи

Е-мейл Печат

“Столичен електротранспорт” ЕАД

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 16 по точка 3/ 02.12.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 21.12.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна”: 82 500,00 лв. (осемдесет и две хиляди и петстотин лева);  За Обособена позиция 2 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Искър”: 108 476,98 лв. (сто и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна”: 3 000,00 лв. (три хиляди лева);  За Обособена позиция 2 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Искър”: 3 000,00 лв. (три хиляди лева).

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 20.12.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 20.12.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 
 Съобщение

Относно търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали открит с Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 16 по точка 3/ 02.12.2021г.,

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме Ви, че поради техническа грешка, която не може да бъде поправена в търг за продажба на скрап от черни и цветни метали,  обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна” се прекратява.

             
                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                    инж. Евгений Ганчев
 
 
 


Полезни връзки