Home | Competitions | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 7 по точка 4/ 24.06.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
 

Търгът ще се проведе на 14.07.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 88 400,00 лв. (осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 2 250,00 лв. (двехиляда двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 173 910,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди и деветстотин и десет лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева).;

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 13.07.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 13.07.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links