Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 5 по точка 5/ 13.05.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 01.06.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 182 000,00 лв. (сто осемдесет и две хиляди лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 1 350,00 лв. (хиляда триста и петдесет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 152 900,00 лв. (сто петдесет и две хиляди и деветстотин лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева).;

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 31.05.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 31.05.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 
 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че в документацията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Открит с Решение на Съвета на директорите по протокол № 5 по точка 5/ 13.05.2021г., е допусната техническа грешка, записано е:

В правила за провеждане на търга в таблицата на стр. 3 и на стр. 4 както и в ценово предложение на стр.1 е записано: Отпадък кабел HH/DC Mед (Cu) с екран от мед (Cu) СпeмШ 1х400 mm2,
 

Следва да се чете:

Отпадък кабел HH/DC Mед (Cu) с екран от мед (Cu) СПЕмТ 1х400 mm2,. 
 


Полезни връзки