Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 2 по точка 1/ 01.04.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 13 500,00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 2 025,00 лв. (две хиляди и двадесет и пет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 3 098,47 лв. (три хиляди деветдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки); за Обособена позиция 4-Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 1 250,00 лв. (хиляда и двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии: 2 343,00 лв. (две хиляди триста четиридесет и три лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от стълбове: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 500.00 лева (петстотин лева); За Обособена позиция 4- Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии–100,00 лева (сто лева); За Обособена позиция 5-Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии– 50 лв. (петдесет) лева;

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 27.04.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 27.04.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки