Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт”ЕАД, на основание НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. от Столичния общински съвет и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 110 по точка 2/ 15.02.2021г., обявява търг с тайно наддаване при следните условия:
обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 16 500,00 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин лева); за  Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 2 475,00 лв. (две хиляди четиристотин и седемдесет и пет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии: 2 343,00 лв. (две хиляди триста четиридесет и три лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от стълбове: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии–50 лв. (петдесет) лева;
Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 04.03.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 04.03.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки