Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 100 по точка 3/ 06.10.2020г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 27.10.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 84 000,00 лв. (осемдесет и четири хиляди лева); за   Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 4 200,00 лв. (четири хиляди и двеста лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 4 870,00 лв. (четири хиляди осемстотин и седемдесет лева); за Обособена позиция 4– Продажба на скрап от цветни метали: 30 627,80 лв. (тридесет хиляди шестстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 34 173,50 лв. (тридесет и четири хиляди сто седемдесет и три лева и петдесет стотинки); за Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 1 558,25 лв. (хиляда петстотин петдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки); за Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии:4 950,00 лв (четири хиляди деветстотин и петдесет лева).
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от стълбове: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособеан позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева); Обособена позиция 4-Продажба на скрап от цветни метали–800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 5-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); За Обособена позиция 6- Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии – 200,00 лева (двеста лева); За Обособена позиция 7-Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии– 50 лв. (петдесет) лева.  

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 26.10.2020г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 26.10.2020г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки