Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 87 по точка 5/ 09.03.2020г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 31.03.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 48 000,00 лв. (четиридесет и осем хиляди лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 4 600,00 лв. (четири хиляди и шестотин лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 7 183,11 лв. (седем хиляди сто осемдесет и три лева и единадесет стотинки); за Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 21 802,00 лв. (двадесет и една хиляди осемстотини и два лева); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 10 511,50 лв. (десет хиляди петстотин и единадесет лева и петдесет стотинки); за Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 14 287,50 лв. (четиринадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки); Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 6 039,00 лв (шест хиляди и тридесет и девет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2-Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали – 350,00 лв. (триста и петдесет лева);  За Обособена позиция 5  -Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване – 2 000 (две хиляди) лева; Обособена позиция 7-Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване – 1 500 лв. (хиляда и петстотин) лева. 

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.03.2020г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.03.2020г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме. Ви че датата за отваряне на офертите на участниците се променя, заради така създалата се епидемична обстановка в страната. За новата датата за отваряне на офертите ще бъдете уведомени своевременно тук  на нашият сайт.
 


Полезни връзки