Начало | Конкурси | Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                        ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


  1. Конкурс № 18
Модулни клетки   3 броя (№№ 1 , 3 и 4 по приложената схема) с обща площ от 195 кв.м. , находящи  се  на   територията на трамвайно депо “Красна поляна””
Първоначална месечна наемна цена : 685 (шестотин осемдесет и пет) лв. без  вкл.ДДС ;
   2. Конкурс № 19
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
   3. Конкурс № 20
Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.


   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 19.12.2019 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
   Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  19.12.2019  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
   Конкурсът ще се проведе на 20.12.2019 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
   За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки