Home | Competitions | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 82 по точка 1/ 04.12.2019г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 07.01.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 92 400,00 лв. (деветдесет и две хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 5 880,00 лв. (пет хиляди и осемстотин и осемдесет лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 10 429,12 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и дванадесет стотинки); за Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 18 964,00 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП":  45 797,37 лв. (четиридесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 600,00 лв. (шестстотин лева); за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 3 960,00 лв. (три хиляди деветстотин и шестдесет лева); за Обособена позиция 8– Продажба на варели за съхранение на масло: 30 лв. (тридесет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 700,00 лв. (седемстотин лева); За Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1100.00 лева (хиляда и сто лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 100 лв. (сто) лева и Обособена позиция 8– Продажба на варели за съхранение на масло: 10 (десет) лева.    

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 06.01.2020г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 06.01.2020г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links