Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 76 по точка 7/ 13.08.2019г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 02.09.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 151 650,00 лв. (сто петдесет и една хиляди и шестстотин и петдесет лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 20 200,00 лв. (двадесет хиляди и двеста и двадесет лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 2 248,00 лв. (две хиляди двеста четиридесет и осем лева); за  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 18 934,80 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП":  32 498,40 лв. (тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 1 254,00 лв. (хиляда двеста петдесет и четири лева);  
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 700,00 лв. (седемстотин лева); За Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1100.00 лева (хиляда и сто лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста).  

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.08.2019г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.08.2019г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки