Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 73 по точка 1/ 02.07.2019г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 26.07.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 3 688,80 лв. (три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 2–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 16 944,00 лв.  (шестнадесет хиляди и деветстотин четиридесет и четири лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 8 695,00 лв.  (осем хиляди шестстотин деветдесет и пет  лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 - Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста); Обособена позиция 2–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване–2 000 (две хиляди) лева; Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване – 1 500 лв. (хиляда и петстотин) лева.
    
Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се бъде закупена до 16,00 ч. на 25.07.2019г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 25.07.2019г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки