Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 62 по точка 2/ 19.02.2019г. обявява търг с тайно наддаване за. продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД.


Търгът ще се проведе на 24.04.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 4 987,15 лв. (четирихиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петнадесет стотинки); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 7 909,81 лв. (седем хиляди деветстотин и девет лева и осемдесет и една стотинки); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 1 187,91 лв. (хиляда сто осемдесет осемдесет и седем и деветдесет и една стотинки); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални  8 749,86 (осем хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 3 790,77 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 33 549,30 (тридесет и три хиляди петстотин четиридесет и девет лева и тридесет стотинки); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 10 727,57 лв. (десет хиляди и седемстотин двадесет и седем лева и петдесет и седем стотинки); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 636,07 лв. (шестстотин тридесет и шест лева и седем стотинки); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 11 962,81 лв. (единадесет хиляди девестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинкки); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 16 000,00 лв. (шестнадесет хиляди  лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 8 228,09 лв. (осемхиляди двеста двадесет и осем лева и девет стотинки); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 3 728,18 лв. (три хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемнадесет стотинки); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 21 340,18 лв. (двадесет и една хиляди триста и четиридесет лева и осемнадесет стотинки): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 3 939,25 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 8 808,91 лв. (осем хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет и една стотинки); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 8 665,11 лв. (осем хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и единадесет стотинки); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 13 693,95 лв. (тринадесет хиляди шестстотин деветдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 58 598,72 лв. (петдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  5 897,94 лв. (пет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 19 836,00 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 2 414,15 лв. (две хиляди четиристотин и четиринадесет лева и петнадесет стотинки); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 3 314,50 лв. (три хиляди триста и четиринадесет лева и петдесет стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 275,00 лв. (двеста седемдесет и пет лева); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 410,00 лв. (четиристотин и десет лева); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 60,00 лв. (шестдесет лева); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 195,00 лв. (сто деветдесет и пет лева); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 1 735,00 лв. (хиляда седемстоти тридесет и пет лева); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 635,00 лв. (шестстотин тридесет и пет лева); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 41,50 лв. (четиридесет и един лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 525,00 лв. (петстотин двадесет и пет лева); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 200,00 лв. (двеста лева); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 1210,00 лв. (хиляда двеста и десет лева): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 210,00 лв. (двеста и десет лева); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 487,50 лв. (четиристотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 3 270,00 лв. (три хиляди двеста и седемдесет лева); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  350,00 лв. (триста и петдесет лева); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 1 065,00 лв. (хиляда и шестдесет и пет лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 190,00 лв. (сто и деветдесет лева).

 Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 23.04.2019г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 23.04.2019г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки