There are no translations available.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД


Столичен електротранспорт“ ЕАД,  ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика , ул. Подполковник Калитин  №30, представлявано от Евгений Манолов Ганчев - изпълнителен директор, тел.: 9318085, е-mail адрес: eltrans@mail.bg , е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, р-н Сердика , ул. Подполковник Калитин  №30 тел.: 9318085, е-mail адрес: eltrans@mail.bg

Столичен електротранспорт” ЕАД е администратор на лични данни.

лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Поверителност на личните Ви данни

От 25 май 2018г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни (General Data Protection Regulation-GDPR)

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, са включени в корпоративната ни политика. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Столичен елктротранспорт“ ЕАД, включително:

Какви лични данни събираме за Вас?

Каква е целта на тяхното събиране?

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност “Столичен електротранспорт” ЕАД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какви лични данни събира “Столичен електротранспорт” ЕАД за Вас ?

С цел да Ви предоставим ефективен достъп до извършваните от “Столичен елктротранспорт” ЕАД услуги, дружеството събира следната информация за Вас:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка и др.;

Столичен Електротранспорт” ЕАД събира и данни чрез охранителни камери, използвани с цел опазване на имуществото си. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.

На какво основание “Столичен електротранспорт” ЕАД обработва лични данни ?

 Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
Столичен електротранспорт” ЕАД обработва лични данни за целите на легитимните си интереси, в изпълнение на свое задължение по силата на закон, на договорно основание - за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори., както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните, и в случай на изпратени запитвания, жалби и др. по електронен път или на хартиен носител.

Столичен електротранспорт” ЕАД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

С изпращане на запитвания, жалби и др. по електронен път или на хартиен носител Вие предоставяте своето изрично съгласие “Столичен електротранспорт” ЕАД  да обработва Вашите лични данни за целите на обработка на Вашето запитване, жалба и др.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, при посещение на място на адреса по седалището на дружеството.

  За какви цели събираме Вашите лични данни?

 Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да изпълним задълженията си към Вас, както и при осъществяване изпълнението на Ваши права, включително, но не само:

За да Ви предоставим услугите, предлагани от “Столичен електротранспорт” ЕАД 

За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес. 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

 За да предостави услуги, “Столичен електротранспорт” ЕАД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

  • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Столичен електротранспорт” ЕАД. Формулярите се предоставят и попълват по места в административните сгради на дружеството,

  • в случай че отправите искане за предоставяне на услуги; с подаване на същото по електронен път или на хартиен носител Вие предоставяте своето изрично съгласие “Столичен електротранспорт” ЕАД  да обработва Вашите лични данни за целите на обработка на Вашето искане.

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Столичен електротранспорт” ЕАД  се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно “Столичен електротранспорт” ЕАД  да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- „Център за градска мобилност“ ЕАД и Столична Община.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които “Столичен електротранспорт” ЕАД  обработва за Вас и да получите копие от тях;

Право да искате от “Столичен електротранспорт” ЕАД  коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни,

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие:;

Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни.

Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка. 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения. 

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, “Столичен електротранспорт” ЕАД няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

 

Useful links