Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали
 
 ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 44 по точка 4/ 03.07.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 31.07.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 32 400,00 лв. (тридесет и две хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 4 500,00 лв. (четири хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 6 637,40 лв. (шест хиляди шестстотин тридесет и седем лева и четиридесет стотинки); за  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трамкар": 5 050,00 лв. (пет хиляди и петдесет лева); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 26 069,20 лв. (двадесет и шест хиляди шестдесет и девет лева и двадесет стотинки); 45 108,40 лв. (четиридесет и пет хиляди сто и осем лева и четиридесет стотинки); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 4 224,00 лв. (четири хиляди двеста двадесет и четири лева);  
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трамкар": 700,00 лв. (седемстотин лева); За Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1100.00 лева (хиляда и сто лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста).  

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.07.2018г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.07.2018г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки