Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 23 по точка 5/  17.10.2017г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 07.11.2017 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 112 000.00 лв. (сто и дванадесет хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3000,00 лв. (три хиляди лева);  Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 4 800,00 лв. (четирихиляди и осемстотин лева);        Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение Трамкар:  32 246,00 лв. (тридесет и две хиляди двеста и четиридесет лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 35 717,60 лв.   (тридесет и петхиляди седемстотин и седемнадесет лева и шестдесет стотинки);  Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 1 875,00 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и пет лева).
 

           Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 3000.00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300,00 лв, (триста лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение Трамкар: 1100 лв. (хиляда и сто лева);   Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Поддполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 06.11.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

         Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 06.11.2017г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки