Начало | Конкурси | “Изкупуване на отработено масло на минерална основа”

“Изкупуване на отработено масло на минерална основа”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 покана за:
 
 
“Изкупуване на отработено масло на минерална основа” 
 
 ПОКАНА


             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
             Моля до 01.09.2017г. /петък/ да ни представите оферта за “Изкупуване на отработено масло на минерална основа” около 15 000 kg за 2 години. Обектите на които се намира маслото са следните: Централно управление на “Столичен елекротранспорт” ЕАД, намиращо се на адрес: гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” №30; Трамвайно депо “Красна поляна”, намиращо се на адрес: гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149; Трамвайно депо “Банишора”, намиращо се на адрес: гр. София, ул. “Подполковник Калитин” №32; Трамвайно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5; Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; Тролейбусно депо “Надежда”, намиращо се на адрес: гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28; Ремонтно тролейбусно депо “Левски”, намиращо се на адрес: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” №126; Поделение “Трансенерго и РП”: Автобаза (автобаза, автосервиз, складове, ел.лаборатория), намираща  се на адрес: гр. София 1202, ул.”Будапеща” №98 и или ул.”Козлодуй”№16; поделение “Траненерго и РП” намиращо се на адрес: гр. София1202, ”Козлодуй”№16;
              
       Транспортът до обектите на “Столичен електротранспорт е за сметка на Изпълнителя.
              Офертата да съдържа следното:
1. Финансови условия за изкупуване на отработено масло, без вкл. ДДС;
2.Условия за изкупуване (график, заявка, време за реагиране);
            Срок на валидност на офертата;
    Към ценовата оферта е необходимо да представите следните документи:
1.    ЕИК;
2.    Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
3.    Валидно разрешително за изкупувана на излезли от употреба автомобилни гуми
Представените копия на документите следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оргинала”, подпис на лицето, представляващо дружеството и печат на дружеството. Офертата следва да бъде представена в непрозрачен, запечатен плик, с ненарушена цялост на адрес гр.София, ул. “Подпполковник Калитин” №30.
          Върху плика кандидатът следва да посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и факс, както и наименованието на предмета на офертата. Оценка и класиране на кандидатите ще се извърши  на база най – изгодни финансови условия.

 


Полезни връзки