Начало | Конкурси | “Изкупуване на луминесцентни лампи”

“Изкупуване на луминесцентни лампи”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 покана за:
 
“Изкупуване на луминесцентни лампи” (приблизително на около 500 kg - годишно) , срок на действието на договора 2 години.
 
 
ПОКАНА

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
        Моля до 01.09.2017г.  да ни представите оферта за: 
      “Изкупуване на луминесцентни лампи” (приблизително на около 500 kg - годишно), срок на действието на договора 2 години.
     Към офертата следва да представите единична цена; време необходимо за извършване на доставката.
        Следва да посочите срок на валидност на офертата си.
        Към ценовата оферта е необходимо да представите  следните документи:
1.    Решение за съдебна регистрация или ЕИК (Единен индетификационен код);
2.   Копие на действащо разрешителни за изкупуване на отпадъци от луминесцентни лампи;
3.    Удостоверение за регистрация по ЗДДС;

          Представените копия на документите следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оргинала”, подпис на лицето, представляващо дружеството и печат на дружеството.
        Офертата следва да бъде представена в непрозрачен, запечатен плик, с ненарушена цялост на адрес гр.София, ул. “Подпополковник Калитин” №30.  Върху плика кандитът следва да  посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и факс, както и наименованието на предмета на офертата.         
        Оценка  и класиране на кандидатите ще се извърши чрез показател най-ниска цена. 
 
 
 


Полезни връзки