Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 8 по точка 3/  17.05.2017г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 68 000.00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3 500,00 лв, (трихиляди и петстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 10 611,65 лв. (десет хиляди шестстотин и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  32 021,84 лв. (тридесет и две хиляда двадесет и един лева и осемдесет и четири стотинки); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 928.07 лв. (дведесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и седем стотинки); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 14 560,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин и шестдесет лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 46 062,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и шестдесет и два лева); За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 1000,00 лв. (хиляда лева);  Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии:  1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии:  2 896,00 лв. (двехиляди осемстотин деветдесет и шест лева). 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 3000.00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300,00 лв, (триста лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 1100 лв. (хиляда и сто лева);   Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 100,00 лв. (сто лева);  Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 05.06.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 05.06.2017г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 29.05.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (54 KB).

 
 


Полезни връзки