Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

На основание Решение по т. 6 от протокол № 5 от 19.04.2017 г. на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт”ЕАД в изпълнение на Решение №182 от 06.04.2017г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот:

 
Тухлена (едноетажна) сграда с дървен покрив, състояща се от две халета, находящи се в Трамвайно депо „Клокотница”, граничещо на север с ул. ”Клокотница”, на изток – с ул. ”Будапеща”, на юг – с административните сгради на Център за градска мобилност, със застроена площ по АОС № 180/01.12.1997г. – 3930 кв.м. (с прилежаща площ от 382 кв.м.) за културни дейности.

Конкурсът ще се проведе на: 29.05.2017 г. от 10:00 часа.

Място на провеждане на конкурса: сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална конкурсна цена: 96 821,00 (деветдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без включен ДДС или 116 185.20 (сто и шестнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева и 0.20 ст.) с ДДС.

Размер на депозита за участие в конкурса: 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС.

Депозитите се внасят по банкова сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД: в "Общинска банка"AД, финансов център "Денкоглу", IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на конкурсната документация: 50 лв. (петдесет лева) без ДДС или 60 (шестдесет) лв. с ДДС.
Закупуване на конкурсна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч. до 26.05.2017г.

Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса – не по-късно от деня, предхождащ конкурса, в деловодството на „Столичен електротранспорт"ЕАД от 9:00 до 16:00 часа на 26.05. 2017г.

Участниците в конкурса се задължават да представят инвестиционно предложение, съдържащо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на имота - предмет на конкурса и схема (скица) с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта (имота). В бизнес-плана се излага концепцията на участника свързана с инвестиционните му намерения съобразно предмета на конкурса, като се посочват:
• целите на инвестиционното намерение;
• етапите за реализиране на плана в срока на договора;
• поетите ангажименти за първоначален прогнозен размер на предлаганите инвестиции;
• очаквани резултати.
Спечелилият конкурса участник се задължава да извърши инвестиция в стационарно оборудване и озвучаване, както и професионално сценично осветление, което би дало възможност за провеждане на повече и по-разнообразни културни и артистични прояви;

Спечелилият конкурса участник се задължава да организира, заплати и извърши ремонтно-възстановителни, консервационно-реставрационни работи и нова намеса за адаптация на сградите за съвременно ползване съобразно статута на недвижимия имот, свързани с:
• Консервационно-реставрационни дейности по фасади, покрив (включително конструкция) и интериор;
• Конструктивно укрепване за осигуряване на сградите на носимоспособност и земетръс;
• Инфраструктурно осигуряване на сградите в съответствие с новите функции и съвременните изисквания /Ел, ВиК, ОВК, ПИ и др./;
• Демонтаж на ненужни части от контактна мрежа и релсов път – в съответствие с проектните предвиждания;
• Изграждане и/или обособяване на нови архитектурни пространства във връзка с предвиденото ползване на обекта-предмет на конкурса,
съобразно определеното предназначение й за прояви в областта на културата и изкуството.

Спечелилият конкурса участник се задължава за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект в две фази, както следва: първа фаза - идеен проект; втора фаза - технически и работен проект. Изготвеният идеен проект подлежи на съгласуване от Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”, „Столичен eлектротранспорт”ЕАД и Министерство на културата. Съгласуваният идеен проект е основа за проектирането в следваща фаза.

Спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем се задължава да предоставя безвъзмездно в полза на Столична община и „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, най-малко 3 (три) пъти месечно, за неопределено време в рамките на един ден, обособени помещения за реализацията на проекти или мероприятия, организирани от/или с подкрепата на Столична община и/или „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, след получаване на 20 дневна предварителна писмена заявка от кмета на Столична община, заместник-кмета на Столична община - Направление „Култура, образование, спорт, превенция на зависимости” или от изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт”ЕАД.

Разходите по управлението, стопанисването, в т.ч. охраната на обекта, застраховка в съответствие с чл.9 от ЗОС, ТБО и други свързани с ползването на обекта ще са целогодишно за сметка на спечелилия конкурса участник.

Отделно от наемната цена, спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем ще следва да заплаща ежемесечно и сумата от 322.15 лева (триста двадесет и два лева и 0,15ст) без ДДС, съответно 386.58 лева (триста осемдесет и шест лева и 0.58 ст.) с ДДС, представляваща обезщетение за право на преминаване през част от имота, като площта, която ще се ползва е 382 кв.м.

Участващите в конкурса се задължават да посетят и проучат обявения обект-предмет на конкурса и неговите характеристики.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч., след предварително уведомяване от страна на заинтересованите лица.

Документи за участие в конкурса:
1.   Заявление за участие - Образец № 1;
2.   Административни сведения - Образец № 2;
3.   Декларация за произход на средствата - Образец № 3;
4.   Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Образец № 4;
5.   Копие от документа за регистрация на участника Юридическо лице или Удостоверение за актуално състояние или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство;
6. Документ от НАП за липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК за доказване на вземанията по чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - оригинал;
7. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) към Столична община, издаден от Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”- заверено копие или оригинал;
8. Заверено копие на документ за закупена конкурсна документация – заверено от участника копие;
9.  Оригинал или заверено копие на документ за внесен депозит за участие;
10. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
11. Декларация за извършен оглед на обекта (Образец № 5);
12. Декларация, че участникът е запознат с условията на договора и ги приема (Образец № 6);
13. Кратка автореференция /история и опит на дейността на фирмата - участник/;
14. Представено инвестиционно предложение на кандидата за участие в конкурса, включващо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на културния и схема /скица/ с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта /имота/, съобразно статута му на културна ценност и инвестиционните намерения на участника – представени в плик №1, но обособени в отделна папка или др. подходяща опаковка, съгласно Образец № 7;
15. Ценово предложение, съгласно Образец № 8.

Подробна информация за конкурса е публикувана на електронната страница на „Столичен електротранспорт”ЕАД - http://www.elektrotransportsf.com/

За допълнителна информация: тел.: +359 (0)2 833 41 01
 


Полезни връзки